velikost textu

Mentální reprezentace rodiče u dětí umístěných v ústavní výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentální reprezentace rodiče u dětí umístěných v ústavní výchově
Název v angličtině:
Mental Representation of Parents of Children in Institutional Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Id práce:
124329
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
MENTÁLNÍ REPREZENTACE RODIČE U DĚTÍ UMÍSTĚNÝCHV ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ Abstrakt disertační práce Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie Školitelka: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Autorka: Mgr. Lucie Myšková Většina dětí v ústavní výchově má své rodiny, se kterými je v kontaktu, ale z různých důvodů tyto děti v rodinném prostředí vyrůstat nemohou. Z odborných prací víme, že se jedná zpravidla o rodiny, kde je atmosféra chladu, nezájem o děti, násilí. Praxe ale ukazuje, že děti v dětských domovech se o svých rodičích vyjadřují většinou s pozitivní konotací a i v literatuře nacházíme poznatky o tom, že děti, které s rodiči nežijí, si je idealizují. Do studie byly proto záměrně vybrány děti ve vývojovém období staršího školního věku, což je charakterizováno mimo jiné kritickým pohledem na dospělé. Práce vychází z výše uvedených ambivalencí a je zaměřena na mentální reprezentaci rodičů u dětí staršího školního věku umístěných v ústavní výchově.Téma je sledováno použitím několika metod (dotazník, kresba, rozhovor, určování polarit) a kvantitativně- kvalitativním zpracováním získaných dat, která jsou porovnávána s daty od skupiny dětí vyrůstajících v rodinném prostředí. Bylo shledáno, že představy rodiče u dětí staršího školního věku žijících v ústavní výchově se liší od představ stejně starých dětí vyrůstajících v rodinném prostředí. Děti v dětském domově reflektují rodiče krajnějšími polaritami a jejich představa je zpravidla idealizovaná. Jako důležitý jev vyvstává u skupiny dětí z ústavní výchovy sdílení tématu rodiny. Tyto děti mluví s vrstevníky o své rodině málo a rozhovor s dospělými na toto téma je také specifický. V praxi dochází k idealizaci rodiny, následně ale po návratu dítěte do rodinného prostředí může být konfrontace s realitou velmi zatěžující a mimo jiné důvodem dalšího sociálního selhání. Z práce vychází doporučení pro praxi, kterými jsou různé způsoby prevence a intervence.
Abstract v angličtině:
MENTAL REPRESENTATION OF PARENTS OF CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE Abstract of dissertation Charles University in Prague, Faculty of Education, Psychology Department Supervisor: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Author: Mgr. Lucie Myšková Most children in institutional care have their families and are in contact with them, but for various reasons these children grow up in a familycan not. We know from scientific works, that there is usually a cold atmosphere, weak interest in children, or violence in these families. But children placed in institutional care positive express of parents, practice show and it is known, that children, who do not live with their parents, idealize them. Children selected in the study were in development of the older school age, which is characterized among other critical look at adults. The work is based on the above-mentioned ambivalence and focuses on the mental representation of parents ofolder school children placed in institutional care. The theme is monitored by using several methods (questionnaire, drawing, interview, determining polarities). The obtained data were quantitative - qualitative processed and compared with similar data obtained in a group of children growing up in a family. It was found that ideas of parents of older school age children living in institutional care are different from ideas of the same old children growing up in the family. Children in institutional care show parents more extremely, and their ideas are idealized. An important finding is that the group of children in institutional care does notshare the themeof family. These children speak about their familywith peers just little and the conversation with adults on the subject is specifictoo. After returningthe child to thefamily environment,the child isconfrontedwith the reality offamily. This could be very burdensome and cause of the other socialfailure. Recommendations for practice are in different ways of prevention and intervention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 491 kB