velikost textu

Představy smrti u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy smrti u dětí
Název v angličtině:
Conception of death percieved by children
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jarmila Kubáňková
Školitel:
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Oponenti:
Věra Pokorná
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Id práce:
124325
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
představy o smrti, děti, narativní přístup, TAT, tematická analýza příběhu
Klíčová slova v angličtině:
conception of death, childhood, narrative approach, TAT, thematic analysis of the story
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je porozumění tomu, jak děti přemýšlí o světě a jak se v něm orientují. Ambicí výzkumu je nalezení významů, které děti smrti přikládají. Jedním z předpokladů výzkumu je domněnka, že na představy o smrti se nelze ptát přímo, aniž by docházelo k nežádoucí redukci potenciálně bohaté odpovědi. Z tohoto důvodu byl zvolen jako nástroj Tematický apercepční test, přičemž děti vyprávěly příběhy na předem vybrané tabule. Na výzkumu spolupracovalo jedenáct devíti až desítiletých dětí, které navštěvovaly, nebo právě ukončily docházku do 3. tříd pražských ZŠ. Z výzkumu vyplynulo, že v příbězích dětí, které by ještě neměly dosahovat abstraktního stadia myšlenkových operací, se již objevují jevy jako je paradox, koloběh života, schopnost zemřít tzv. z psychických příčin, nebo názor, že vzpomínání na zemřelého člověka znamená jakési „bytí s ním“ a může být úlevné. Zdá se tedy, že není daleko doba, kdy vývojová psychologie vymění teorii od konkrétního k abstraktnímu za nějakou jinou, která bude lépe odrážet skutečnost. KLÍČOVÁ SLOVA představy o smrti, děti, narativní přístup, TAT, tematická analýza příběhu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this paper is better understanding how children think about the world and what they know about how it goes there. The ambition of the research is to find meanings that children attach to the death. One of the prerequisites of research is the assumption that images of death can not be asked directly without causing undesirable reduction of potentially rich answers. For this reason, Thematic Apperception test was elected as a tool and the children told stories to a pre-selected board. Eleven children, at the age from nine to ten collaborated on the research. All of them attended, or just completed 3rd class in Prague's elementary schools. The research showed that in the stories of children who would still not reach the stage of abstract intellectual operations already appear phenomena such as paradox, the cycle of life, psychological causes as the reason of death, or the idea that memories of the deceased man is a "being with him "and can be a relief. So it seems that the time when developmental psychology theory replace the concrete to the abstract for some other, better reflect reality is not so far. KEYWORDS conception of death, childhood, narrative approach, TAT, thematic analysis of the story
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jarmila Kubáňková 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jarmila Kubáňková 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jarmila Kubáňková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta Věra Pokorná 744 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 911 kB