velikost textu

Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení
Název v angličtině:
Pupils attributional tendencies and learning instrumentality
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Saitlová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
Id práce:
124324
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atribuce, instrumentalita učení, důležitost cílů, motivace
Klíčová slova v angličtině:
attribution, learning instrumentality, goals importance, mottivation
Abstrakt:
Abstrakt NÁZEV: Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení AUTOR: Mgr. Barbora Saitlová KATEDRA: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRAKT: V disertační práci se zabýváme problematikou atribučních tendencí žáků základní a střední školy ve vztahu k životním cílům a vnímané instrumentalitě učení pro dosažení těchto cílů. Životní cíle využíváme jako prostor pro zkoumání obou proměnných. Kromě výše uvedených proměnných se zabýváme také dalšími faktory, které považujeme za důležité činitele v procesu realizace cílů - časovou perspektivou a volními charakteristikami studentů. Zajímaly nás také atribuční tendence po školním úspěchu a neúspěchu, ověření role vnitřní a ovlivnitelné atribuce z hlediska časové perspektivy či odlišnost konceptu instrumentality učení od časové perspektivy jedince. Jako stěžejní metodu jsme použili upravenou verzi Dotazníku důležitosti motivačních cílů a instrumentality De Voldera a Lense, který jsme doplnili o otázky týkající se atribučních tendencí. Dále jsme studentům zadávali upravenou verzi Dotazníku perspektivní orientace (Pavelková, 2002), Zimbardův dotazník časové orientace (Zimbardo, Boyd, 1999) a upravenou verzi Dotazníku volních vlastností (Kuhl, Fuhrmann, 1998). Výzkum ukázal, že atribuční strategie ani vnímaná instrumentalita učení nejsou vždy neměnnými charakteristikami, ale že dochází k jejich změnám vlivem různých faktorů. Výzkum také ukázal jako opodstatněné považovat atribuční tendence, instrumentalitu učení, volní charakteristiky i časovou orientaci jako důležité faktory ovlivňující realizaci životních cílů. Zároveň byla potvrzena vazba mezi časovou perspektivou studentů a převažující vnitřní ovlivnitelnou atribucí a oprávněnost považovat instrumentalitu učení a perspektivní orientaci za dva rozdílné koncepty.
Abstract v angličtině:
Abstract TITLE: Pupils attributional tendencies and learning instrumentality AUTHOR: Mgr. Barbora Saitlová DEPARTMENT: Charles University in Prague - Faculty of Education SUPERVISOR: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRACT: In this dissertation we deal with an issue of pupils and students attribution in relation to life goals and perceived learning instrumentality for achieving these goals. We use life goals as an area for the two variables examination research. Besides the above mentioned variables we deal with another factors that we consider important in goals realization – future time perspective and students volitional characteristics, too. We were interested in school success and failure attribution, verification the role of internal and controllable attribution in terms of future time perspective or difference between the concept learning instrumentality and future time perspective. We used modified version of Inventory of motivational goals importance and learning instrumentality (De Volder, Lens, 1982) that we supplemented by questions about the attributional tendencies. Furthermore as a main method, we assigned students modified version of the Perspective orientation inventory (Pavelková, 2002), the Zimbardo time perspective inventory (Zimbardo, Boyd, 1999) and the Volitional components inventory (Kuhl, Fuhrmann, 1998). The research showed that attributional tendencies and perceived learning instrumentality are not always unchanged characteristics, but they change due to different factors. Also showed that the attributional tendencies, learning instrumentality, volitional characteristics and future time perspective are important factors that influence life goals realization. Relationship between future time perspective and prevailing internal and controllable attribution was confirmed, too. Further, it was confirmed that we can consider learning instrumentality and future time perspective as two different concepts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Saitlová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Saitlová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Saitlová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 274 kB