velikost textu

Indikátory zaujetí při matematice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indikátory zaujetí při matematice
Název v angličtině:
Indicators of Captivation in Mathematics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc.
PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Id práce:
124323
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Motivace, školní úkolová situace, žákovské postoje, zaujetí, matematika.
Klíčová slova v angličtině:
Motivation, school task situation, pupils´attitudes, captivation, mathematics.
Abstrakt:
NÁZEV: Indikátory zaujetí při matematice AUTOR: Eliška Kmínková KATEDRA: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková CSc. ABSTRAKT: Cílem práce je zmapovat, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní úkolové situaci, resp. při práci na matematickém úkolu. Zaměřujeme se především na situační motivaci, ale i na dlouhodobé motivační charakteristiky žáka. Analyzujeme především pojem zaujetí úkolem v matematice, který operacionalizujeme přes následující indikátory: kognitivní, behaviorální a emoční. Prověřujeme teoretický předpoklad, zda má zaujetí pozitivní dopad na kvalitu práce v matematice. Teoreticky analyzujeme zejména následující motivační proměnné: postoje žáků k předmětu, učební motivace, individuální zájem, situační zájem, cílová orientace, výkonová motivace, flow zážitek a vnímaná osobní zdatnost. V druhé části práce budeme teoretická východiska prověřovat v experimentu, který byl realizován v roce 2012 na základních školách v předmětu matematika. Data byla získávána na základě dotazníkového šetření a rozhovorů s učiteli. V dotaznících a pracovních listech byly operacionalizovány výše uvedené motivační proměnné. K jejich analýze používáme jak statistické zpracování, tak kvalitativní metodologii, kdy analyzujeme rozhovory s učiteli matematiky z hlediska námi sledovaných motivačních proměnných. Výsledky ukazují, že pojem zaujetí úkolem není svorníkem pozitivních dopadů na kvalitu práce žáka. Závěry výzkumu podporují dlouhodobé motivační charakteristiky před situačními. Dominantní úlohu sehrávají především kognitivní faktory, zejména prožitek vlastního nadání na předmět a vnímaná osobní zdatnost. KLÍČOVÁ SLOVA: Motivace, školní úkolová situace, žákovské postoje, zaujetí, matematika.
Abstract v angličtině:
TITLE: Indicators of Captivation in Mathematics AUTHOR: Eliška Kmínková DEPARTMENT: Department of psychology, Faculty of Pedagogy, Charles University in Prague SUPERVISOR: Doc. PhDr. Isabella Pavelková CSc. ABSTRACT: The objective of the presented research is to map which various motivational factors play an important role in school task situation, more precisely during working on mathematics task. We focus especially on situational motivation but also on long-term motivational characteristics. We verify pupils´ captivation through behavioral, cognitive and emotional indicators. We ascertain the impact of captivation on pupil´s work on the task and subsequently pupil´s achievement in the task. We theoretically analyze especially the following motivational variables: attitudes to school subject, motivation to learn, individual interest, situational interest, target orientation, achievement motivation, flow experience and self-efficacy. We verify the theoretic fundaments in an experiment that was realized in 2012 at various types of primary schools in mathematics. This study used a questionnaire survey approach, tasks done by children and interviews with mathematics teachers to collect data. For data analysis we used quantitative and qualitative approach. Results reveal captivation has not positive impact on quality of pupil´s work on the task. Findings support relevance long-term motivational characteristic than situational characteristics. In school task situation cognitive factors play dominant role e.g. perceived talent for mathematics and self-efficacy. KEYWORDS: Motivation, school task situation, pupils´attitudes, captivation, mathematics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D. 956 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Krykorková, CSc. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB