velikost textu

Život dětí s médii a v médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život dětí s médii a v médiích
Název v angličtině:
Childrens ́ life with and within media
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Neuwirthová
Školitel:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Id práce:
124317
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kultura dětí; role médií v životě dětí; média a škola; média; kvartární média; dospívání; raná adolescence; kvalitativní výzkum; školní etnografie; systemické myšlení; interpretivní model socializace
Klíčová slova v angličtině:
Children´ culture; role of media in children´ lives; media and formal education; quaternary media; adolescence; qualitative approach; school ethnography; systemic approach; interpretive model of socialisation
Abstrakt:
Barbora Neuwirthová ABSTRAKT Práce „Život dětí s médii a v médiích“ pozoruje a popisuje způsoby, jakými děti uchopují kvartární média a jak média ovlivňují jejich život. Usiluje o etnografický popis toho, jak děti prožívají své dospívání v prostředí médií a spolu s nimi. Pro realizaci hlavního výzkumu byl zvolen metodologický postup školní etnografie, při analýze dat bylo využito také systemické myšlení a interpretivní model socializace. Sběr dat byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů se 13 dětmi ve věku 11-15 let, dalšími zdroji dat byly výstupy ze zúčastněného pozorování v prostředí školy a analýza mediálních produktů dětí. Pro analýzu dat byla využita technika otevřeného kódování, jejím prostřednictvím byly vytvořeny kódy a kategorie, které se staly základem pro další analytickou práci. Výstupem je hustý popis života dětí v médiích a s médii, který ukazuje, že média jsou zároveň nástrojem, ale také činitelem jednání dětí. Média vytvářejí prostředí, ve kterém se děti pohybují individuálně odlišným způsobem, vycházejícím z jejich osobnostních specifik a zájmů. Využívání médií se promítá rovněž do průběhu a kvality přátelských vztahů i do vztahů mezi dětmi a jejich rodiči. KLÍČOVÁ SLOVA Kultura dětí; role médií v životě dětí; média a škola; média; kvartární média; dospívání; raná adolescence; kvalitativní výzkum; školní etnografie; systemické myšlení; interpretivní model socializace.
Abstract v angličtině:
Barbora Neuwirthová ABSTRACT Thesis "Childrens' life with and within media" explores and describes ways in which children handle digital media and how this media influence their lives. It aims to describe in ethnographic manner how children live their puberty with and within media. Main research was done through school ethnography, collected data were analyzed using systemic approach and interpretive socialization model. Data were collected using semi-structured interviews with 13 young people between 11 and 15 years old. Secondary source for research was in- school participant observation and analysis of respondent media products. Data analysis used open coding for creating codes and categories which were used in later analysis. Result of my research is thick description of childrens' life with and within media, which shows, that media are both tool and factor in children behavior and actions. Digital media create environment, in which children live in their own different, individual, ways, influenced by their personality or hobbies. Media usage manifest itself also in development and quality of peer and parent-child relationships. KEYWORDS Children´ culture; role of media in children´ lives; media and formal education; quaternary media; adolescence; qualitative approach; school ethnography; systemic approach; interpretive model of socialisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Neuwirthová 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Neuwirthová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Neuwirthová 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 816 kB