velikost textu

Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých
Název v angličtině:
Posttraumatic Growth in Adolescents and Young Adults
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hana Valentová
Školitel:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Id práce:
124312
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posttraumatický růst, existenciálně prožité trauma, ohrožení života, adolescence, mladá dospělost
Klíčová slova v angličtině:
posttraumatic growth, trauma, existentially experienced trauma, life threatening, adolescence, young adult
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých. Předmětem výzkumného zájmu je zachycení reakcí a změn, které se objevují po specifickém podnětu – existenciálně prožitém traumatu, jehož podstatou je uvědomění si ohrožení života a následné uvažování o vlastní konečnosti. Teoretická část je věnována exkurzu k psychologickým a filosofickým zdrojům současných konceptů posttraumatického růstu, ve kterých nalézáme podporu pro náš předpoklad, že vnímané ohrožení života je určující pro specifický průběh posttraumatických reakcí. Dále se věnujeme konkrétnímu modelu PTG autorů Tedeschi a Calhouna, jejichž koncept změn po závažné životní události jsme zvolili jako výchozí pro náš výzkum, a jejichž dotazník PTGI využíváme v kvantitativní části. V empirické části jsme zvolili smíšený výzkumný design. Nejdříve byla realizována kvantitativní část výzkumu, které se účastnilo 407 respondentů ve věku 17-25 let. Cílem této části bylo zjistit míru posttraumatického růstu a prokázat, že vnímané ohrožení života se vyskytuje u respondentů napříč všemi kategoriemi události, projeví se vyšším dosaženým skórem v dotazníku PTGI i v jednotlivých faktorech. Kvalitativní část výzkumu byla založena na analýze rozhovorů s 13 respondenty ve věku 20- 25 let a byla realizována s cílem zachytit specifický „tvar“ reakcí a změn na existenciálně prožité trauma. Metodou zakotvené teorie jsme postupovali od textu rozhovorů přes kategorie reakcí k vyšším abstrahovaným kategoriím. Výsledkem analýzy je dynamický model reakcí, ve kterém je využita metafora bitvy. Klíčová slova: posttraumatický růst, existenciálně prožité trauma, ohrožení života, adolescence, mladá dospělost
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on posttraumatic growth in adolescents and young adults. The subject of the research is finding and tracking reactions and changes that emerge after a specific stimulus - an existentially experienced trauma, where at the core is realizing the threat of life and afterwards thinking about one's own death. The theoretical part deals with psychological and philosophical sources of current concepts of post-traumatic growth. These sources support our assumption that for the specific course of post-traumatic reactions and changes the subject category or objective severity of events is not relevant. It is the respondents own perception of a life threat. We also deal with a particular PTG model by Tedeschi and Calhoun, whose concept of changes after a major life event was chosen as the starting point for our research and whose PTGI questionnaire is used in the quantitative part. In the empirical part we chose mixed research design. First, a quantitative part of the research was carried out, involving 407 respondents aged 17-25. The aim of this part was to determine the rate of post-traumatic growth and to demonstrate that perceived life threats occur among respondents across all event categories. The personal perception of a life threat will result into a higher score achieved in both PTGI questionnaire and in individual factors. The qualitative part of the research was based on an analysis of interviews with 13 respondents aged 20-25 and was conducted to capture the specific "shape" of reactions and changes to existential trauma. We proceeded from the text of the interviews through the categories of responses to the higher abstracted categories using the method of grounded theory.The result of the analysis is a dynamic model of reactions in which the metaphor of the battle is used. Keywords: posttraumatic growth, trauma, existentially experienced trauma, life threatening, adolescence, young adult
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Valentová 3.64 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Hana Valentová 19.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Valentová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Valentová 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 510 kB