velikost textu

Didaktická interpretace klavírních sonát Ludwiga van Beethovena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktická interpretace klavírních sonát Ludwiga van Beethovena
Název v angličtině:
Didactic interpretation of the piano sonatas of Ludwig van Beethoven
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bojana Kljunič
Školitel:
Prof.PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.
Id práce:
124300
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená disertační práce je projevem snahy dospět určité ucelenější představě 0 problematice a možnostech interpretace Beethovenových klavírních sonát v pedagogickém kontextu. Impozantní řada dvaatřiceti klavírních sonát Ludwiga van Beethovena je dodnes výzvou předním světovým pianistům a v této souvislosti i hudebním pedagogům. Uvedený koncept tzv. didaktické interpretace Beethovenových klavírních sonát, založený na didaktické analýze tohoto díla, by se mohl stát modelem použitelným i v jiných případech, kdy půjde o dosažení optimální stylové realizace nejen tohoto souboru děl klavírní literatury - a to jak při vlastní výchově pianistů, tak i v receptivních formách hudební výchovy. Bylo zde třeba od počátku čelit nebezpečí bezbřehého shromažďování různých názorů, návodů a doporučení vygenerovaných z pohledů na jednotlivé případy nej vyšších dosažených standardů interpretačního mistrovství, obsažených v rozsáhlé zahraniční literatury. Bylo také niožné pokusit se o rámcové vymezení nej efektivnějších didaktických postupů při výchově Pianisty, které by slibovaly možnost dosažení těchto standardů. Namísto toho jsem se rozhodla opřít se o spolehlivý základ vycházející z pohledu sPíše hudebně teoretického, kdy šlo o to hledat východiska řešení interpretační problematiky 1 související problematiky didaxe v textu hudby samé, tj. v jejím notovém záznamu jako první a jedině nezpochybnitelné objektivní realitě.
Abstract v angličtině:
For a concept of the so-called didactic interpretation of Beethoven's sonatas based on a didactic analysis of this work which could become a model usable also in other cases, where the a im will be an optimum style realization of not only these basic series of works of piano literature - both in education of piano players and in receptive forms of musical education. The presented concept of didactic analysis and interpretation is based on an objective structural analysis based on knowledge of historical, biographical and other connections. A special position is occupied by those attributes which can be explained by the language of music theory: harmony, counterpoint, music forms and music tectonics. The reason is the fact that just these disciplines were in their classical theoretical form as well as in their pedagogical application constituted on the basis of a reflection of work of Vienna classics, especially L. van Beethoven. Doctoral thesis is based on three large chapters
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bojana Kljunič 42.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bojana Kljunič 290.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bojana Kljunič 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bojana Kljunič 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 780 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. 1.07 MB