velikost textu

Inkonzistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkonzistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století?
Název v angličtině:
Social Status Inconsistency in the Czech Republic: What does the first decade of 21st century suggest?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Daneš
Vedoucí:
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Oponent:
Mgr Marta Hirschová
Id práce:
124250
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální status, Socio-ekonomický status, Inkonzistence sociálního statusu, Nekonzistentní sociální status, Sociální stratifikace, Krystalizace sociálního statusu
Klíčová slova v angličtině:
Social status, Socioeconomic status, Social status inconsistency, Social stratification, Social status crystallization
Abstrakt:
David Daneš Inkonzistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století? Abstrakt Předkládaná práce se zabývá multidimenzionálním pojetím sociálního statusu a především jevem nevyrovnaného umístění jedince na několika stratifikačních škálách – inkonzistencí sociálního statusu. Poskytuje ucelený přehled vývoje použití tohoto konceptu v zahraniční a následně i v české sociologii na pozadí výkladu klasických teoretických výcho- disek a přístupů k sociální stratifikaci jako takové. Následně předkládá autor vlastní analýzu dat z cyklu šetření ISSP, ve které zpřesňuje poznání výzkumem již popsaného časového ob- dobí a také popisuje vývoj základních metrik inkonzistence statusu v dalších více než deseti letech. Analýza vycházející z operacionalizace etablované v české sociologii ukázala, že trend stoupající konzistence statusu popsaný oběma skupinami českých autorů, které se tématem v devadesátých letech zabývaly, dále nepokračuje. Dokonce se míra konzistence statusu ani nedrží na dosažené úrovni. Jsou zde patrné dva výrazné propady v období na konci devadesá- tých let a kolem roku 2009, což jsou doby významného poklesu výkonnosti národní ekonomi- ky (HDP) – vztah obou veličin je testován. Dále se autor zabývá širším pojetím konzistence statusu zkoumajícím vztah objektivního statusu k subjektivnímu. I zde jsou patrné změny v období ekonomických propadů – lidé v ekonomicky nejisté době odvozují vlastní status především od příjmu, který pobírají. Následně byl na aktuálních datech otestován strukturní model ověřující vztahy proměnných popisované ve výzkumné části. Model složený ze vzdě- lání, indexu ISEI v jednom faktoru a příjmu v druhém vysvětluje variabilitu čtvrté zapojené proměnné, subjektivního statusu jedince, více než z třiceti procent. Jinak řečeno, naše subjek- tivní hodnocení společenského postavení je v současnosti z 30 % dáno objektivním statusem, přičemž významnější vliv než příjem má vzdělání a index statusu zaměstnání.
Abstract v angličtině:
David Daneš Social Status Inconsistency in the Czech Republic: What does the first decade of 21st century suggest? Abstract This thesis deals with the multidimensional concept of social status and mainly with the phe- nomenon of unbalanced position at several stratification scales - social status inconsistency. The work provides a comprehensive overview of the use of this concept in foreign and subse- quently in the Czech sociology with background of interpretation of classical theoretical con- cepts and approaches to social stratification as such. Then the author's own analysis of data from the ISSP surveys is presented. Author refines existing research´s results and also de- scribes the progress of the core metrics of status inconsistency in more than a decade, which for this purpose so far not been analyzed. Analysis based on the operationalisation established in the Czech sociology showed that rising trend of status consistency described by Czech au- thors in the nineties does not continue. Even the degrees of status consistency doesn´t keep that level. There are two significant declines during the late nineties and around 2009, which are also decline in performance of the national economy (GDP) - the relationship of the two variables being tested. The author also deals with broader conception of status consistency examining the relationship status of the objective to the subjective. Here are also some ab- normalities during economic downturns - in economically uncertain times people derive own status primarily from received income. Then structural model verifying relations within varia- bles described in the research section is tested on actual data. Model consisting of education, ISEI index in one factor and income in the second explains more than 30% of fourth involved variable’s variability – subjective social status of individuals. In other words, 30% of our sub- jectively considered social status can be currently predicted from the given objective status, with greater impact of the education and occupational status index than the income.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Daneš 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Daneš 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Daneš 223 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Daneš 214 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr Marta Hirschová 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB