velikost textu

Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language
Název v češtině:
Jazykový management v procesu recepce literárních textů: perspektiva rodilého a nerodilého mluvčího češtiny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Antonia Reuter
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Id práce:
124242
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
jazykový management, recepce, literární text, literatura, rodilý mluvčí, nerodilý mluvčí, literární kritika, aktualizace
Klíčová slova v angličtině:
language management, reception, literary text, literature, native speaker, non-native speaker, literary criticism, foregrounding
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce zkoumá možnosti zmapování recepce literárních textů jakožto procesů jazykového managementu a následně poukazuje na hlavní rozdíly v percepci literárního textu v případě rodilého mluvčího a nerodilého mluvčího. První tři kapitoly práce se zabývají metodologií výzkumu, která se opírá o Teorii jazykového managementu, Neustupného přístup k literární kritice skrze zmíněnou teorii a formalistické a strukturalistické teorie. Samotný výzkum je popsaný ve čtvrté až sedmé kapitole. Zabývá se jednotlivými případy povšimnutí, hodnocení a strategiemi řešení problémů, jak je provádějí dva čtenáři moderní české povídky (jeden rodilý a jeden nerodilý mluvčí). Konkrétně jde o rozpoznání takových procesů a jejich analýzu pomocí následných interview. Cílem práce je sestavení komplexní metodologie pro identifikaci, bližší popis a interpretaci procesů jazykového managementu probíhajících při recepci literárního textu. Dalším cílem je zjištění hlavních rozdílů v tomto procesu, je-li příjemcem textu rodilý resp. nerodilý mluvčí.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis explores the possibility of mapping the reception of a literary text in terms of language management processes and in succession unveils the main differences in the perception of a literary text by a native opposed to a non-native speaker. The first three chapters treat the research methodology, which is based on Language Management Theory, Neustupný’s approach to literary criticism through this concrete theory and single elements from formalism and structuralism. The research, which is described in chapters four to seven, focuses on the different moments of noting, evaluation and problem solving strategies realised by two readers of a modern Czech short story (one native and one non-native speaker). These processes are identified and analysed by the means of follow-up interviews. The aim of the thesis is to establish a complex methodology of identifying, describing and interpreting management processes which occur during the reception of a literary text and further to investigate the main characteristics that distinguish this process in the case of a native and a non-native recipient of the text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Antonia Reuter 16.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Antonia Reuter 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Antonia Reuter 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 507 kB