velikost textu

Nové směry regulace v bankovnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové směry regulace v bankovnictví
Název v angličtině:
New trends in regulation of banks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marie Kvízová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
124210
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CRD, odměňování
Klíčová slova v angličtině:
CRD, remuneration
Abstrakt:
Tato práce popisuje a kriticky hodnotí nové směry regulace v bankovnictví, které identifikuje zejména v evropských právních předpisech. První kapitola práce se věnuje institucionálnímu uspořádání regulace a dohledu jak v České republice, kde zejména hodnotí výhody a nevýhody integrovaného dohledu, tak i v Evropské unii, kde podrobně popisuje pravomoci nově vzniklých evropských orgánů dohledu a důsledky těchto změn. Druhá část práce se soustřeďuje na směrnici o kapitálové přiměřenosti (známou jako CRD), resp. na současné světové i evropské trendy, které se promítají do nového návrhu přímo účinného nařízení a doplňující směrnice, které nahradí stávající CRD. Poslední část práce se již podrobněji specializuje na kontroverzní téma odměňování, které již bylo do českého právního řádu transponováno.
Abstract v angličtině:
This thesis describes and critically evaluates the new trends in the regulation of banking sector, which identifies primarily within the European legislation. First chapter deals with institutional architecture of the regulation and supervision in the Czech Republic as well as in the European Union, when it analyses advantages and disadvantages of integrated model of supervision and describes the powers of newly established European supervisory authorities including its consequences. Second part focuses on the Capital Requirement Directive (well known as CRD), especially on contemporary worldwide and European trends, which are reflected in the new proposals of directly applicable regulation and supplementary directive, which should replace contemporarily valid version of CRD. Last part of the thesis specializes in controversial topic of remuneration, which has been already transposed into Czech legal system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marie Kvízová 670 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marie Kvízová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marie Kvízová 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB