text size

Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji – základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji – základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext.
Titile (in english):
Hillfort Podštěly in Karlovy Vary region – basic prospection, evaluation of the current finds and the settlement context
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Anna Augustinová
Supervisor:
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Miloslav Chytráček, PhD.
Thesis Id:
124146
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Archaeology (21-UPRAV)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
Prehistoric and Early Medieval Archeology (ARP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
27/05/2014
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
hradiště – západní Čechy – pozdní doba halštatská – Podštěly – Jezerský vrch – keramický materiál-revize
Keywords:
hillfort – Western Bohemia – late Hallstatt period – Podštěly – Jezerský vrch – ceramic material-revision
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zabývá hradištěm na Jezerském vrchu v Podštělech v západních Čechách, které je na základě nepočetného keramického souboru datováno do pozdní doby halštatské a časné doby laténské. Dále se práce věnuje dokumentaci a analýze keramického souboru z nedalekého hliníku cihelny, kde se ve stejném období nacházelo rovinné sídliště, jehož plocha byla však nenávratně odstraněna během těžby hlíny pro místní cihelnu. Následuje soupis lokalit z pozdní doby halštatské a časné doby laténské z povodí Střely pro dokreslení obrazu tehdejšího osídlení v řešeném regionu. Druhá část práce se zabývá možnostmi využití sídelní polohy na Jezerském vrchu v rámci prosperujícího regionu, kde probíhala těžba zlata, a jeho využitím v souvislosti s dálkovými trasami, které mohly touto oblastí procházet. V závěru práce jsou nastíněny další možnosti výzkumu v návaznosti na otázky, které během práce vyvstaly.
Abstract:
Abstract: This bachelor work deals with a hillfort on the Jezerský vrch (Jezera Hill) in Podštěly in Western Bohemia. The hillfort is dated by unnumerous ceramic relicts to the late Hallstatt- and early La Tene-period. The work also elaborates a documentation and brings an analysis of the ceramic material found in the clay pit nearby the brick factory in Podštěly, where the plain settlement was situated in the same period. But its surface was irretrievably removed during the exploatation of the clay for the brick factory in the 1960s. Then there is an overview of all localities dated to the late Hallstatt- and early La Tene-period and located to the basin of the Střela River, so that a man can imagine the former settlements in the discussed area. The second part of this treatise presents the possibilities and causes of the existence of the Podštěly-hillfort within this prospering region, where the gold mining took place. It also pays attention to the connection with a long-distance route, which could go through this area. In the end of this bachelor work there are introduced several ideas and possibilities concerning a prospective research in the future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Anna Augustinová 844 kB
Download Attachment to the thesis Anna Augustinová 136.35 MB
Download Abstract in czech Anna Augustinová 54 kB
Download Abstract in english Anna Augustinová 57 kB
Download Supervisor's review Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 311 kB
Download Opponent's review PhDr. Miloslav Chytráček, PhD. 131 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 152 kB