velikost textu

What Drives the Sovereign Bond Spreads in Central and Eastern Europe?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
What Drives the Sovereign Bond Spreads in Central and Eastern Europe?
Název v češtině:
Které faktory ovlivňují spready vládních dluhopisů ve střední a východní Evropě?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Růžička
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Paulus
Id práce:
124131
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
výnosy dluhopisů, spready dluhopisů, střední a východní Evropa
Klíčová slova v angličtině:
bond yields, bond spreads, central and eastern Europe
Abstrakt:
Tato práce se zabývá spready vládních dluhopisů ve střední a východní Evropě vůči německým vládním dluhopisům. V první části je představen často používaný model spreadů vládních dluhopisů. Ukazuje se, že jeho předpoklady mohou být oslabeny. Dále je zkoumána interakce spreadů, inflace a směnných kurzu. Následně jsou vztahy mezi spready a dalšími makroekonomickými veličinami zkoumány pomocí ekonometrických metod. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími spready v dané oblasti jsou výše veřejného dluhu, růst HDP, otevřenost ekonomiky, schodek běžného účtu platební bilance a inflace. Dluhopisové trhy přikládají větší význam celkové výši veřejného dluhu než schodkům státních rozpočtů. Dopad těchto veličin před a po roce 2008 byl odlišný. Byly nalezeny dvě skupiny zemí s podobnými faktory ovlivňujícími spready: první skupina je tvořena Lotyšskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, zatímco do druhé skupiny patří Bulharsko, Maďarsko, Litva a Rumunsko. Nejistota na světových trzích zvyšuje spready ve střední, východní i v západní Evropě. Determinanty dluhopisových spreadů ve střední a východní Evropě se liší od těch západoevropských.
Abstract v angličtině:
This thesis is devoted to spreads of sovereign bonds in central and eastern Europe relative to German government bonds. In the first part, a widely used government bond spread model is presented. It turns out that its assumption may be relaxed. Next, we show how spreads, inflation and exchange rates interact. Subsequently, we investigate the relationship between spreads and other macroeconomic variables by econometric methods. The most important factors affecting bond spreads in the region are public debt, GDP growth, openness of the economy, current account balance, and inflation. Bond markets in CEE put more weight on total level of public debt than on budget deficits. The effects of these variables differed before and after the year 2008. Two subgroups of central and eastern European countries with similar spread determinants were identified: the first group is formed by Lithuania, Poland, Slovakia, and Slovenia, while to the second one belong Bulgaria, Hungary, Latvia, and Romania. Uncertainty on global financial markets increases bond spreads in CEE as well as in western Europe. Bond spread determinants of the two groups differ from those of western European countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Růžička 810 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Růžička 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Růžička 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Růžička 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Paulus 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 689 kB