velikost textu

Odpovědnost za škodu v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice
Název v angličtině:
Liability in Public Health Insurance System in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Richard Kops
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
124011
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpovědnost za škodu, sociální zabezpečení, zdravotnické právo
Klíčová slova v angličtině:
Liability; Social security; Medical law
Abstrakt:
MGR. RICHARD KOPS ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE RIGORÓZNÍ PRÁCE Abstrakt v českém jazyce Práce na podkladě výkladů základních právních pravidel úhrad zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění demonstruje možnosti aplikace odpovědnosti za škodu. Deliktní odpovědnost podle občanského zákoníku je srovnávána se zvláštním institutem náhrady nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci s cílem zdůraznit subsidiaritu občanského zákoníku a nastínit praktické výkladové problémy. Aplikace odpovědnosti za škodu i tzv. regresních náhrad je po obecném výkladu rozlišována a analyzována podle statků, věcných dávek systému veřejného zdravotního pojištění, k jejichž poskytování se odpovědnost váže. Jakkoli autor častokrát naráží na nedokonalosti stávající právní úpravy či výkladu, který k ní váže, snaží se podat ucelený, přehledný a praktický nástroj k tomu, aby si čtenář vytvořil vlastní názor, setká-li se s touto problematikou v praxi.
Abstract v angličtině:
MGR. RICHARD KOPS ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE RIGORÓZNÍ PRÁCE Abstract in English The thesis is based on an explanation of the main legal principles of payment of medical services via public funds - public health insurance, and demonstrates various possibilities of application of liability. Responsibility springing from the Civil Code is compared with a special institute of compensation (reimbursement) of the costs paid for health services due to the unlawful action against the insured, in order to stress the subsidiarity of the Civil Code and to outline the practical difficulties of interpretation. Liability and the compensation mentioned above are being analyzed in general at first and more deeply afterwards, always tied to some of the benefits in kinds - allowances of the public health insurance system. Although the author collides and struggles with the imperfections of existing legislation or its interpretation, he tries to make comprehensive, clear and practical tool for reader to make its own opinion if faced with these issues in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Richard Kops 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Richard Kops 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Richard Kops 279 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB