velikost textu

Rekonstrukční výkony v oblasti páteře při použití biokeramických materiálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekonstrukční výkony v oblasti páteře při použití biokeramických materiálů
Název v angličtině:
Reconstructive operations in spine region with bio-ceramic materials use
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Richard Lukáš
Školitel:
doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Id práce:
123970
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ortopedická klinika (15-444)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. ABSTRAKT Úvod: V posledních 25ti letech došlo k podstatným změnám v koncepci léčby onemocnění a úrazů páteře. Výrazně byla rozšířena operační léčba tam, kde se očekává nestabilita páteře a narušení jejího fyziologického tvaru, při abnormalitách vrozených i získaných a samozřejmě též v případě úrazů. Tento vývoj je podmíněn pokrokem v zobrazovacích technologiích, detailnějším pochopením biomechaniky páteře a patofyziologie jejích poškození. Velký podíl má též vývoj instrumentů a implantátů a rozhodně také pokrok v technologii náhrad kostní tkáně. Cíl práce: Cílem disertační práce je zjištění dlouhodobých morfologických a klinických výsledků po operačním ošetření zranění torakolumbární páteře, při kterém posloužila jako náhrada kostní tkáně bioaktivní sklokeramika ve formě granulí. Materiál a metoda: Analyzován byl soubor 140 pacientů operovaných v rozmezí let 1997 – 2003 pro nestabilní zlomeninu torakolumbární páteře, jejíž hodnocení pomocí Load Sharing Classification bylo v rozmezí 4 – 6 bodů. Stabilizace byla prováděna pedikulárním fixatérem SOCON. Průměrný věk pacientů v tomto souboru je 44 let (14-78). Soubor je tvořen skupinou 83 mužů v průměrném věku 43,7 let (14-73) a 57 žen v průměrném věku 44,9 (15-78). Pacienti byli operováni akutně v rozmezí prvních 6ti dnů po úraze. Minimální doba sledování byla 24 měsíců, průměrná 29 měsíců. Soubor zahrnuje 91 pacientů, jimž byl fixatér odstraněn v průměru po 78 týdnech a 49 pacientů, jimž byl fixatér ponechán. Pro aplikaci bioaktivní sklokeramiky byla používána cesta pedikly poraněného obratle. Metoda aplikace byla standardizována do 10 na sebe navazujících kroků. Nebyla prováděna transpedikulární ani zadní meziobratlová fúze. Morfologický vývoj ošetřených obratlových těl byl sledován pomocí počítačově měřených úhlů kyfózy na bočných skiagramech. Klinické výsledky byly hodnoceny pomocí parametrů Activities of Daily Living (ADL) a pomocí Prolova hodnocení funkčního a ekonomického stavu. Pro jednotlivé parametry byly provedeny statistické testy ANOVA a dvouvýběrový t-test nerovnosti rozptylů. Všechny testy byly provedeny na hladině významnosti p>0,05. Výsledky: Kyfóza (veličiny BA a EA) je na konci prvního roku menší o 8,84 st., resp. 7,5 st. než v době úrazu. Tytéž veličiny se během druhého roku (1R-2R) zvětší o 1,74 st., resp. 5,62 stupňů. Kyfóza (EA) je zvětšena během druhého roku sledování o 5,62 st. Ztráta korekce spadá z 31% na obratlové tělo (zvětšení kyfózy o 1,74 st.) a ze 69% na poúrazovou degeneraci disku (zvětšení kyfózy v meziobratlovém disku 3,88 st.). Skupina pacientů s ponechaným fixatérem vykazuje statisticky významně menší kyfotizaci jak obratlového těla (BA), tak pohybového segmentu (EA) na konci sledovaného období, než skupina pacientů, jimž byl fixatér odstraněn. Lepší klinické výsledky jsou ve skupině ponechaných fixatérů (FP) proti skupině fixatérů odstraněných (FO). Byla prokázána závislost klinických výsledků na výsledcích morfologických. Závěr: Použití bioaktivní sklokeramiky ve formě drtě dává dobrý dlouhodobý morfologický i klinický výsledek při chirurgické léčbě zlomenin torakolumbární páteře s hodnotou LSC 4 - 6 bodů. Indikační rozhraní mezi zadním a předním přístupem v rámci „Load Sharing Classification“ zůstává nezměněno s tendenci k posunu směrem k nižším hodnotám.
Abstract v angličtině:
1. SUMMARY Introduction: During the period of the last 25 years remarkable changes occurred in the treatment of traumas of thoracolumbar spine. The surgical treatment was extended in cases where instability and impairment of its physiological shape are expected. This development is based on the progress in imaging technologies, more detailed understanding of spine biomechanics and a pathophysiology of its impairment. The situation was also influenced by the progression in surgical instruments and implants and also in the technology of bone substitutes. Aim of the study: The aim of the study is to analyze the long term morphological and clinical results after the surgical treatment of thoracolumbar fractures, in which the bioactive glass-ceramics in the form of granules was used as a bone substitute. Material and method: A series of 140 patients treated surgically for unstable thoracolumbar fracture (LSC points 4 – 6) during the period from 1997 to 2003 was studied. The average age of patients was 44 years (14 – 78). The patient collection consists of 83 males in the average age of 43,7 years (14-73) and 57 females in the average age of 44.9 years (15-78). The minimum follow-up was 24 months, the average follow-up period was 29 months. Patient series includes a group of 91 cases, in which the implant was removed after 78 weeks in the average and a group of 49 cases, in which implant was left. Pedicles of the injured vertebra were used for intracorporeal application of bioactive glass-ceramics. The application method was standardized to ten consecutive steps. Neither transpedicular nor posterior intervertebral fusion was performed. Morphological changes of the treated vertebral body were evaluated by the computerized measuring of the kyphosis on lateral X-rays. Clinical results were assessed using parameters of Activities of Daily Living as well as evaluation of functional and economical status according to Prolo. ANOVA tests and paired t-test of variance of inequality were performed for each value. All tests were executed on significance level p>0,05. Results: Kyphosis (body angle and endplate angle) at the end of the first postoperative year is lower by 8,84 degrees (7,50 degrees respectively) in comparison with the moment of injury. Same parameters increased during the second postoperative year by 1,74 degrees (5,62 degrees respectively). Loss of correction is formed by progression of vertebral body kyphosis (31%) and posttraumatic disc degeneration (69%). The group of patients with implants left shows significantly lower kyphosis (body angle and endplate angle) at the end of the follow-up period then that with implant removed. Clinical results are better in the patients with implant left as compared to the patients with implant removed. The relation between morphological and clinical results was proved. Conclusion: Bioactive glass-ceramics granules give good long-term morphological and clinical results when used as a bone substitute in the surgical treatment of the thoracolumbar fractures classified in the range from 4 to 6 points according to the Load Sharing Classification (LSC). The indication border between posterior and anterior surgery in the frame of LSC remains unchanged with a tendency to shift to the lower values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Richard Lukáš 10.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Richard Lukáš 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Richard Lukáš 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Richard Lukáš 706 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 133 kB