velikost textu

Využití Mirror therapy v ergoterapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Mirror therapy v ergoterapii
Název v angličtině:
The use of Mirror therapy in occupational therapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Hoidekrová
Vedoucí:
Mgr. Natálie Lupienská
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
123963
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie, Mirror therapy, ADL, horní končetina, plasticita mozku
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy, Mirror therapy, ADL, upper limb, brain plasticity
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Kristýna Hoidekrová Vedoucí práce: Mgr. Natálie Lupienská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití Mirror therapy v ergoterapii Abstrakt bakalářské práce: Cílem této práce bylo vytvořit ergoterapeutický manuál Mirror therapy. V České republice není tato metoda téměř vůbec využívána navzdory skvělým výsledkům zahraničních studií. Metoda využívá zrakového vjemu přijímaného ze zrcadla, ve kterém lze vidět odraz zdravé pohybující se horní končetiny. Skrze zrakovou dráhu je informace vedena do mozku, kde díky plasticitě mozku dochází k vytvoření nového příjmového centra. Eferentními dráhami jsou výstupní informace vedeny do postižené horní končetiny, ve které u většiny případů dochází nejen ke zlepšení motorické, ale i senzitivní složky. Významným kladem terapie je možnost aplikace na širokou škálu diagnóz, mezi které lze zařadit neurologická onemocnění, revmatologická onemocnění, stavy po chirurgických zákrocích jako jsou amputace a transfery, při senzorické reedukaci, redukce bolesti. V rámci ergoterapie je metoda nejvíce využívána k nácvikům selektivních fází úchopů, které jsou nezbytné pro správné provádění ADL. Během terapie lze využít i terapeutických pomůcek avšak vhodnější jsou předměty běžných denních činností. Velkou výhodou je možnost aplikace terapie i v domácím prostředí pacienta, proto je nutná edukace od ergoterapeuta. Teoretická část manuálu popisuje princip a metodu Mirror therapy, zásady nutné pro kvalitní aplikace, využití Mirror therapy pro nácvik ADL, edukaci klienta. Praktická část je tvořena systematicky řazenými sledy cviků horní končetiny doplněných o fotodokumentaci a výčtem pomůcek, které lze využít během náročnější terapie. Klíčová slova: ergoterapie, Mirror therapy, ADL, horní končetina, plasticita mozku
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this study was to develop occupational therapy manual Mirror therapy. In the Czech Republic, this method is almost never used, despite the excellent results of foreign studies. The method uses the visual perception received from the mirror, where you can see the reflection of moving upper limb. Through the visual pathway information is fed to the brain, where due to the plasticity of the brain leads to the creation of new income center. Efferent pathways, the output information led to the affected upper limb, which in most cases is not only to improve motor, but also sensitive components. An important advantage is the possibility of applying this therapy to a wide range of diagnoses, which can include neurological disorders, rheumatic diseases, post-surgical procedures such as amputation and transfer, the sensory re-education, reduction of pain. In the occupational therapy this method is mostly used to train the selective phase of grips, which are necessary for proper implementation of the activities of daily living (ADL). During the therapy we can use therapeutic aids as well but normal daily-used object are preferable. The big advantage is the possibility to use this therapy in the patient's home environment, hence the for education of occupational therapist is needed. The theoretical part describes a manual of principles and methods of Mirror therapy, principles necessary for quality applications, the use of Mirror Therapy for ADL training, client education. The practical part consists of systematically covering the sequences of upper limb exercises accompanied by photographs of a list of tools that can be used in more demanding therapy. Key words: occupational therapy, Mirror therapy, ADL, upper limb, brain plasticity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Hoidekrová 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Hoidekrová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Hoidekrová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Natálie Lupienská 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 233 kB