velikost textu

Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí
Název v angličtině:
The relationship of parents to minors with regard to the specifics of domestic violence
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Spoustová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Jiřina Voňková
Id práce:
12393
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, ohrožená osoba, oběť, násilná osoba, vykázání, intervenční centrum, práva dítěte, zájem dítěte, soudní řízení ve věcech péče o nezletilé, střídavá péče, rodičovská odpovědnost, syndrom týrané osoby, CAN – syndrom týraného a zneužívaného dítěte, posttraumatická stresová porucha, prevence
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, person at risk, victim, violent person, banishment, reception centre, child’s rights, child’s interest, judicial proceedings in custody of minors, alternate custody, parental responsibility, maltreated person syndrome, CAN – child abuse and neglect syndrome, post-traumatic stress disorder, prevention
Abstrakt:
Anotace Disertační práce „Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí“ je zaměřena především na soudní řízení péče o nezletilé děti tam, kde jsou rodinné vztahy zatíženy domácím násilím. Snaží se vysvětlit, proč je nutné, aby v těchto případech soudy tuto skutečnost zohlednily a v rámci svých rozhodnutí přijímaly taková opatření, která poskytnou dostatečnou ochranu osobám ohroženým a současně zastaví násilné jednání. Podrobně popisuje domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev, přináší informace o jeho jednotlivých podobách a formách, stručně se zmiňuje i o dalších vědních oborech, jejichž poznatky jsou důležité nejen pro postih pachatelů a ochranu obětí, ale i vytváření strategie účinné prevence. Zdůrazňuje negativní dopady na psychiku nezletilých dětí, které je nutno považovat ve všech případech domácího násilí za jeho oběti, tedy i tehdy, když násilné jednání nesměřuje bezprostředně vůči nim. Podává výklad současné právní úpravy s odkazem na nejdůležitější změny v legislativě v uplynulém desetiletí. V neposlední řadě pak navrhuje opatření de lege ferenda, jejichž realizace by mohla přispět k eliminaci tohoto nežádoucího fenoménu. Klíčová slova Domácí násilí, ohrožená osoba, oběť, násilná osoba, vykázání, intervenční centrum, práva dítěte, zájem dítěte, soudní řízení ve věcech péče o nezletilé, střídavá péče, rodičovská odpovědnost, syndrom týrané osoby, CAN – syndrom týraného a zneužívaného dítěte, posttraumatická stresová porucha, prevence.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis “Relationship of parents to minors with regard to the specifics of domestic violence” focuses in particular on judicial proceedings in cases of custody of minors where family relationships are affected by domestic violence. It attempts to explain why it is necessary for the courts to take into account this fact and to adopt such measures within their decisions to provide sufficient protection to persons at risk and at the same time to stop violent behaviour. Domestic violence as a dangerous social phenomenon is described in detail; information on its individual appearances and forms is brought; briefly mentioned are also other scientific disciplines whose knowledge is important not only for the recourse of offenders and the protection of victims but also for creation of a strategy of effective prevention. Negative impacts on mental state of minors are stressed, who must be viewed in all cases of domestic violence as its victims, i.e. also when the violent behaviour is not immediately directed against them. The thesis brings interpretation of the current legislation with reference to the most important changes in the legislation in the last decade. Last but not least, measures de lege ferenda are proposed the implementation of which could contribute to eliminating this undesirable phenomenon. Keywords Domestic violence, person at risk, victim, violent person, banishment, reception centre, child’s rights, child’s interest, judicial proceedings in custody of minors, alternate custody, parental responsibility, maltreated person syndrome, CAN – child abuse and neglect syndrome, post-traumatic stress disorder, prevention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Spoustová, Ph.D. 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Spoustová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Spoustová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiřina Voňková 1.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB