velikost textu

Vývoj českého stranického systému: 1992-1996

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj českého stranického systému: 1992-1996
Název v angličtině:
Development of czech party system: 1992-1996
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kurfiřtová
Vedoucí:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Oponent:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Id práce:
123918
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, politika, volby, politické strany, stranický systém, cleavages
Klíčová slova v angličtině:
The Czech Republic, politics, elections, political parties, party system, cleavages
Abstrakt:
Tato práce analyzuje vývoj českého stranického systému v období 1992 – 1996. Před listopadem roku 1989 vládl v Československu nedemokratický komunistický režim, který nepovoloval působení jiných autonomních politických subjektů a toleroval jen satelitní strany, které s komunistickou stranou nesměly svobodně soutěžit. Po pádu minulého režimu docházelo ke vzniku nových politických stran a jejich postupné krystalizaci. Ke konci volebního období 1992 – 1996 docházelo k snižování počtu politických stran. Cílem práce je určit kategorii stranického systému, které odpovídá situace v českých zemích. Na začátku práce jsou představeny teoretické koncepty, ze kterých analýza českého stranického systému vychází. Z nichž je pro tuto práci nejdůležitější teoretický koncept stranických systémů politologa Giovanni Sartoriho. Další část práce nastiňuje období, které předcházelo volbám v roce 1992, za kterou následuje kapitola o politických stranách období po pádu komunistického režimu. Poslední kapitola se zabývá analýzou stranického systému. Na vývoj českého stranického systému pohlíží z více pohledů, které se vzájemně potvrzují (výsledky voleb v roce 1992 a 1996, změny v poslaneckých klubech, změny voličských preferencí). V této kapitole je několik stran věnováno zastoupení cleavages dle konceptu Steina Rokkana a Seymoura M. Lipseta v českém prostředí.
Abstract v angličtině:
This work analyzes the development of the Czech party system in 1992 - 1996. Before November 1989, an undemocratic communist regime ruled in Czechoslovakia, disallowing the functioning of other political subjects. Following the collapse of this regime, the structure of new political parties began to crystallize. At the end of the electoral period 1992 - 1996 there was a natural reduction in the number of political parties. The aim is to determine the category of the party system which corresponds to the situation in the Czech lands. The beginning of this work presents theoretical concepts on which the analysis is based of the Czech party system. Here, the most important is the theoretical concept of party systems by political scientist Giovanni Sartori. The next part describes the period preceding the elections in 1992, followed by a chapter on political parties after the fall of the communist regime. The last chapter deals with the analysis of the party system. The development of the Czech party system is viewed from multiple perspectives that mutually correspond (election results in 1992 and 1996, changes in political groups, changes in voter preferences). In this chapter, several pages are devoted to the representation of cleavages according to the concept by Stein Rokkan and Seymour M. Lipset in the Czech environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kurfiřtová 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kurfiřtová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kurfiřtová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miroslav Novák, Dr. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Just, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 593 kB