velikost textu

Důsledky opoziční smlouvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důsledky opoziční smlouvy
Název v angličtině:
Consequences of opposition agreement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Eibl
Vedoucí:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Oponent:
Mgr. Radek Švec
Id práce:
123917
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dopady opoziční smlouvy, český stranický systém, Česká strana sociálně demokratická, občans, Občanská demokratická strana
Klíčová slova v angličtině:
impacts of opposition agreement, czech party system, Czech social democratic party, Civic democratic party
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá důsledky a dopady opoziční smlouvy uzavřené mezi ČSSD a ODS. V úvodu je nejprve vymezena cesta k uzavření této smlouvy a okolnosti jejího vzniku. Následně se práce zabývá rozborem a definováním hlavních příčin vedoucích k uzavření opoziční smlouvy. Na základě těchto příčin jsou pak vymezeny hlavní motivy a cíle obou opozičně smluvních stran včetně definování toho, co přesně si obě strany slibovaly od této nestandardní a překvapivé spolupráce. Další kapitola se již zabývá hlavním tématem této práce, kterým je analýza důsledků a dopadů opoziční smlouvy. Nejprve jsou rozebírány důsledky, které souvisí s českým politickým systémem. Největší důraz je kladen na důsledky spojené s novým volebním zákonem a jeho srovnání s původním volebním zákonem. Dále je analyzována proměna a vývoj českého stranického systému během platnosti opoziční smlouvy. K této analýze je použita Sartoriho typologie stranických systémů. Kromě toho jsou zmíněny a rozebrány také další důsledky, které mají spojitost s opoziční smlouvou a které nějakým způsobem souvisí s politickým a veřejným děním. V poslední kapitole pak je provedeno celkové zhodnocení a shrnutí všech hlavních myšlenek a závěrů této práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis examines the implications and impacts of the opposition agreement between the political parties the ČSSD and the ODS. The introduction is the definition of the way for the conclusion of the contract and the circumstances of its creation. Subsequently the work deals with the analysis and definition of the main causes leaded up to the opposition agreement. On the basis of these causes are identified major themes and objectives of both opposition parties including the definition of what exactly these two sides promised by this unusual and surprising cooperation. The next chapter is concerned with the main theme of this work which is an analysis of the effects and impacts of the opposition agreement. The consequences associated with the Czech political system are analysed at first. The greatest emphasis is placed on the consequences of the new electoral law and its comparison with the original electoral law. The next is the analyse of the transformation and development of the Czech party system during the term of the opposition agreement. I've used Sartori's typology of party systems for this analysis. In addition there are mentioned and discussed also other consequences that are linked to the opposition agreement and that in some way related to political and public affairs. There is an overall evaluation and summary of the main ideas and conclusions of this work in the last chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Eibl 535 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Eibl 59 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Eibl 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Eibl 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miroslav Novák, Dr. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Švec 557 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 739 kB