velikost textu

Vplyv investícií do informačných a komunikačných technológií na rozne úrovne ekonomiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv investícií do informačných a komunikačných technológií na rozne úrovne ekonomiky
Název v angličtině:
Impact of ICT Investments on Different Levels of an Economy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Senta Andoková
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Daniel Benčík
Id práce:
123912
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
ICT
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca analyzuje vplyv investícií do informačných a komunikačných technológií (ICT) na úrovni štátov, firiem a domácností. Jej prínos spočíva v sprehľadnení teoretických pohľadov na úlohu ICT na daných úrovniach ekonomiky a zároveň v podobe vlastného ekonometrického modelu vplyvu investícií do ICT na HDP. Práca popisuje možné príčiny nejasného vplyvu ICT na štatistické tabuľky a pomocou Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie sú ďalej definované zložky ekonomického rastu (reprezentovaného HDP). Číselný prínos jednotlivých faktorov je porovnaný medzi USA a EU v rámci obdobia 1980-1995 a 1995-2001. Pohľad na firmy je zameraný predovšetkým na úlohu využívania ICT v pracovnom procese a jeho vplyv na ekonomické pôsobenie firiem. Akou mierou tieto firmy ovplyvňujú zamestnanosť a mzdy je hlavnou témou časti týkajúcej sa domácností. Práca preukázala, že na všetkých zmienených úrovniach ekonomiky sú potrebné veľmi podobné postupy pre žiadaný výsledok. Empirická analýza 20 európskych krajín v priebehu rokov 2003-2008 dokázala pozitívny vplyv investícií do ICT na HDP. Výsledky modelu však podávajú väčší dôkaz o významnosti ICT sektoru. Prínos investícií do ICT kapitálu už nie je taký jednoznačný, aj vďaka neschopnosti Európy plne využívať potenciál ICT.
Abstract v angličtině:
Abstract This work analyzes the impact of investments in information and communication technologies (ICT) at the level of states, firms and households. Its contribution lies in the transparency of theoretical views of the role of ICT at the respective levels of the economy and also in the form of an econometric model studying the impact of ICT investments on GDP. The work describes some causes of ambiguous impact of ICT on statistical tables and then uses the Cobb-Douglas production function to define the components of economic growth (represented by GDP). The numerical contribution of each factor is compared between the USA and the EU throughout the periods 1980-1995 and 1995-2001. The look on companies is focused mainly on the role of ICT use in work process and its impact on the economic operation of the companies. To what extent are these firms affecting employment and wages is the main theme of the section related to households. The work showed that very similar procedures are necessary for all of the aforementioned levels of the economy for the desired result of ICT investments. An empirical analysis of 20 European countries during the period 2003-2008 proved positive impact of ICT investments on GDP. The results of the model, however, served more evidence of the significance of the ICT sector. The contribution of ICT capital investments is not as clear, thanks to the inability of Europe to fully exploit the potential of ICT.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Senta Andoková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Senta Andoková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Senta Andoková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 674 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Benčík 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 696 kB