velikost textu

Understanding Nation from an African Vantage Point. The Oromo polity during the 16th century as a point of reference

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Understanding Nation from an African Vantage Point. The Oromo polity during the 16th century as a point of reference
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sisay Megersa Dirirsa
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Ádám Takács
Gábor Búr
Id práce:
123880
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Nation, nationalism, symbolism,culture, ethnicity, ethno-symbolism, history, identity, European discourse, Africa, Horn of Africa,Ethiopia, Oromo
Klíčová slova v angličtině:
Nation, nationalism, symbolism,culture, ethnicity, ethno-symbolism, history, identity, European discourse, Africa, Horn of Africa, Ethiopia,Oromo
Abstrakt:
Abstract Práce se snaží řešit dva hlavní problémy v procesu porozumění fenoménu národa. Za prvé, do jaké míry se modernistický názor, založený na pojetí původu národa v evropském historickém kontextu je platný i v kontextu africkém? Za druhé, do jaké míry se stávající normativní vědomostní základ týkající se fenoménu národa a etnického celku přiměřeně vymezuje koncepční a empirické hranice mezi těmito jevy. Ústředním tématem této práce je proto odhalit základní vnitřní rozpor, který je neodmyslitelnou součástí existujícího koncepčního pojetí národa. Použití případu Oromo jako výjimečného úhlu pohledu je založeno na přesvědčení, že pojem národa je "Evropocentrický" a zanedbává historická specifika mimo Evropu, jako je tomu v případě lidu Oromo. Práce generuje své epistemologické předpoklady z filosofické hermeneutiky Hans-Georg Gadamera. Protože práce se odchyluje od předpokladu, jenž považuje národ za koncept, pokusila se využít některé metodické a koncepční poznatky z dějin konceptů Reinhharta Kosellecka. Práce využívá dva druhy pramenů: evropskou teoretickou literaturu o pojmu národ, a etnografické a historické materiály týkající se Oromo v 16. století a později. Nakonec jsou v práci formulovány některé návrhy. Za prvé, není metodologicky vhodné použít koncept kmene pro reprezentaci sociální a politické organizace Oromo v průběhu 16. století. Zadruhé, pojetí národa a etnické entity se ve své ideální podobě značně překrývají, takže je stěží možné jasně vymezit koncepční a empirické hranice mezi těmito dvěma pojmy, zejména z úhlu pohledu specifického případu Oromo během 16. století. Nakonec, modernistický názor, který tvrdí, že národ je pouhý logický výsledek moderního období není platný, pokud jsou světové dějiny považovány za zdroj autority.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis attempts to address two central problems in the process of understanding the phenomenon of a nation. First, to what extent does the modernist view that embeds the origin of a nation in the European historical context is valid? Second, to what extent does the existing normative knowledge base concerning the phenomena of a nation and an ethnic entity adequately delineate the conceptual and empirical boundaries in between of these two phenomena. The central focus of this thesis is; therefore, to expose a basic internal contradiction that is inherent in the existing conceptual understanding of a nation. Using the Oromo case as a vantage point, it is the conviction of this thesis that the concept of a nation is ‘Eurocentric’ to the neglect of historical specificities outside Europe such as the case with the Oromo people. The thesis generates its epistemological presumptions from Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics. Since the thesis will depart from the presumption that considers a nation as a concept, the thesis will attempt to capitalize on some methodological and conceptual insights from Reinhhart Koselleck’s History of Concept. The thesis uses two kinds of sources materials: one, European theoretical literature on the concept of nation; two, ethnographic and historical materials concerning the Oromo during the 16th century and afterwards. Finally, the thesis concludes by making some suggestions. First, the concept of tribe is not methodologically appropriate to be used as a conceptual apparatus to represent the social and political organization of the Oromo during the 16th century. Second, the concepts of a nation and an ethnic entity in their ideal form overlap to a greater extent that it is hardly possible to clearly delineate the conceptual and empirical boundaries between the two concepts when seen from the vantage point of the Oromo specificity during the 16th century. Last, the modernist view that claims nation as the mere logical outcome of the modern period is not valid when world history is considered as the source of authority. Key Words: Nation, nationalism, ethnicity, ethnie, tribe, hermeneutics, history, history of concept, sociology, gada, Oromo, Ethiopia, Africa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sisay Megersa Dirirsa 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sisay Megersa Dirirsa 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sisay Megersa Dirirsa 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ádám Takács 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Gábor Búr 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 403 kB