velikost textu

Les transmigrants hispano-américains en Europe d'aujourd'hui et l'instrumentalisation de la nostalgie: les réseaux sociaux, les pratiques transnationales et les biens symboliques de ceux qui partent et retournent.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Les transmigrants hispano-américains en Europe d'aujourd'hui et l'instrumentalisation de la nostalgie: les réseaux sociaux, les pratiques transnationales et les biens symboliques de ceux qui partent et retournent.
Název v angličtině:
Transmigrants from Spanish Speaking Latin America and the Instrumentalisation of Nostalgia: Symbolic Goods of Those Who Leave and Return
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Priscilla Hidalgo Solís
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Paolo Militello
Id práce:
123878
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
migration history, transmigration, transnationalism, symbolic goods, nostalgia, multi sited ethnography, ethnohistory, social networks, Latin Americans in Europe.
Klíčová slova v angličtině:
migration history, transmigration, transnationalism, symbolic goods, nostalgia, multi sited ethnography, ethnohistory, social networks, Latin Americans in Europe.
Abstrakt:
SHRNUTÍ Tato diplomová práce prezentuje výsledky šetření o transmigrační praxi a integraci hispánských Američanů v Praze. Zkoumá procesy, které souvisí s pracovní a ekonomickou migrací, která není vystěhovalectvím, ale opakovaným procesem vyjíždění a návratů. Autorka se v této souvislosti opírá o teoretický přístup známý jako transnationalismus a koncept transmigrace. Její výzkum představuje empirický popis existujících vazeb mezi transmigranty a jejich domovskou zemí na jedné straně a jejich novými vazbami utvářenými v místě jejich nového bydliště. Studie analyzuje praktické postupy, které vedou k utváření migrační sítě (sítě migrantů) jako výsledek praxe v průběhu migrace. Práce prokazuje, že mezinárodní migrace podněcuje výměnu tzv. symbolického zboží (Bourdieu) mezi zemí původu a zemí přijímající transmigranty. Tato výměna je často způsobena pocitem nostalgie, která je často spojena se zkušenostmi transmigrantů. Autorka se zaměřujeme na portrét migračních sítí a na identifikaci různých strategií přistěhovalců z Latinské Ameriky. Objevuje nadnárodní postupy migrantů, jejich integrační strategie a nástroje, které jim usnadňují udržet kontakt se svou vlastí, a nativní civilizací/ kulturou.Výměna symbolických výrobků je jedním z velmi důležitých nástrojů. Z výpovědí transmigrantů, které tvoří kostru tohoto šetření, z výzkumu působení institucí zprostředkujících kulturní kontakty mezi hispánským světem a českou společností (Instituto Cervantes, rozhlasové vysílání, akademická pracoviště, neformální sítě na Facebook, restaurace apod.) jsme mohli rekonstruovat obraz o fungování hispánsko-americké komunity, vztahů mezi migranty, jejich výchozím prostředím a jejich přijímajícím prostředím. Téma hispánsko-americké migrace v Praze je tématem novým, neprozkoumaným, neboť i jev transmigrace v této oblasti střední Evropy je relativně nový. Klíčová slova: transnacionalismus, sociální oblasti, transmigrace, sociální sítě, nadnárodní postupy, symbolické zboží a nostalgie.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This MA thesis presents the results of an investigation about the Hispanic Americans in Prague. Relying on a transnationalist theoretical approach, this research presents an empirical description about the existing ties between the transmigrants and their city of residence, analyzing the migration networks and the transnational practices that arise during the migratory experience. We wish to demonstrate the measure in which the transnational migration is going to foment the exchange of symbolic goods between the country of origin and the country of reception of the transmigrant, and how this exchange is often triggered by the feeling of nostalgia that is frequently associated with the transmigrants experience. To approach these problems in the thesis we focus on the portrait of the migration networks, and on various strategies adopted by migrants from Latin America. Thus we are able to discover the transnational practices of migrants, their integration strategies, and the tools which facilitate to keep the contact with their homeland, and native civilization/culture. The exchange of symbolic goods is one of the very important instruments. We discover them through the testimonies of the transmigrants, which constitute the frame of this investigation, and function as a window on the nature of the established relations and the experiences lived by the transmigrants in a region that remains unexplored until now. Key words: transnationalism, social fields, transmigrants, social networks, transnational practices, symbolic goods and nostalgia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Priscilla Hidalgo Solís 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Priscilla Hidalgo Solís 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Priscilla Hidalgo Solís 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Paolo Militello 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 344 kB