velikost textu

The Introduction of Trusts in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Introduction of Trusts in the Czech Republic
Název v češtině:
Zavedení svěřenských fondů v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Jelínek
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
Tomáš Janotík
Id práce:
123855
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Svěřenský fond, svěřenství, zakladatel, správce, obmyšlený, Česká republika, nový občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Trust, trust fund, trusteeship, settlor, trustee, beneficiary, Czech Republic, New Civil Code
Abstrakt:
Abstrakt Kompletní rekodifikace českého občanského zákoníku, mimo jiné, zřizuje institut svěřenský fond, velice flexibilní nástroj, který mohou využít fyzické i právnické osoby. Nesčetné možnosti pro využití svěřenských fondů se pohybují od charitativních účelů, přes mezigenerační transfer majetku či důchodové zajištění, až po správu právnických osob a investičních záměrů. Analýza tří základních prvků svěřenských fondů je jádrem této práce. Jedná se o popis možností svěřenských fondů, sledování soudobého vývoje a analýzu vnímání svěřenských fondů obyvateli České republiky. Práce obsahuje detailní popis práv a povinností zakladatele svěřenského fondu, svěřenského správce a osoby obmyšlené, dále pak porovnává českou úpravu se zahraniční, poukazuje na některé nesrovnalosti a nabízí různá doporučení. Kompletně zpracované anketní šetření a analýza sesbíraných dat je nedílnou součástí práce. Bylo prokázáno nízké povědomí o svěřenských fondech a současně ohodnoceny jeho dopady. Výsledky šetření dokazují nezbytnost konkurenceschopného nastavení podmínek společně s bojem proti negativním pohledům na svěřenské fondy. Dále provedené šetření odhalilo důležité a naopak nepodstatné vlastnosti fondů. Tato zjištění by mohla býti směrodatná pro budoucí vývoj v této oblasti. V neposlední řadě byl prokázán vysoký potenciál svěřenských fondů v České republice. Bibliografický záznam JELÍNEK, Tomáš. The Introduction of Trusts in the Czech Republic. Praha 2013. 107 s. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Klasifikace G23, G24, G28, H55, K11, K34 Klíčová slova Svěřenský fond, svěřenství, zakladatel, správce, obmyšlený, Česká republika, nový občanský zákoník E-mail autora tomas.jelinek@me.com E-mail vedoucího práce teply@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract Complete recodification of the Czech Civil Code among other changes establishes trusts, a very flexible tool which can be used by both natural and legal persons. Countless possibilities for the utilisation of trusts range from charities through intergenerational transfers of property or pension securitisation to the managing of a corporation and investment activities. The core of this paper is an analysis of three basic elements of trusts: the description of trusts, monitoring and analysing of the contemporary development, and perception of trusts by Czechs. The thesis contains detailed description of rights and duties of the settlor, the trustee and the beneficiary, also compares the Czech and foreign processing and then points out some differences and offers various recommendations. A fully processed questionnaire survey and analysis of the collected data is an integral part of this work. Low literacy about trusts has been discovered and its impact has been assessed. The survey results demonstrate the necessity of establishment of competitive conditions together with fighting negative perceptions towards trusts. The investigation further revealed important as well as unimportant features of trusts to potential settlors. These findings could be significant for the future development in this area. Last, but not least, high potential of trusts in the Czech Republic was demonstrated. Bibliographic card JELÍNEK, Tomáš. The Introduction of Trusts in the Czech Republic. Prague 2013. 107 p. Bachelor thesis, Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. Supervisor PhDr. Petr Teplý, Ph.D. JEL Classification G23, G24, G28, H55, K11, K34 Keywords Trust, trust fund, trusteeship, settlor, trustee, beneficiary, Czech Republic, New Civil Code Author’s e-mail tomas.jelinek@me.com Supervisor’s e-mail teply@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Jelínek 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Jelínek 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Jelínek 156 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Janotík 629 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 690 kB