velikost textu

Realisierung des Aufbaus der Ostsee-Pipeline - Stabilisierungsfaktor des deutschen Energie-Sonderwegs?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Realisierung des Aufbaus der Ostsee-Pipeline - Stabilisierungsfaktor des deutschen Energie-Sonderwegs?
Název v češtině:
Realizace stavby Nord stream - stabilizační faktor německého energetického sonderwegu?
Název v angličtině:
Implementation of Nord Stream construction - Stabilizing factor of German's Power Industry Sonderweg?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Leonid Kushnir
Vedoucí:
PhDr. Romana Mynaříková
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
123838
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Nord Stream, Plynovod na dně Baltského moře, Německá energetická politika, Gasprom, Ruské dodávky plynu do Evropy, Evropská energetická politika
Klíčová slova v angličtině:
Nord Stream, Gas pipeline through the Baltic Sea, Gasprom, German energy strategy, Russian natural gas in Europe, European energy strategy
Abstrakt:
Abstrakt Stále se snižující zásoby nerostného bohatství a jejich další vývoj se stává předmětem diskuzí nejen v Evropské unii. Klíčové je sjednat si včas podmínky pro dovoz surovin. Smlouva podepsaná mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a německým kancléřem Gerhardem Schröderem o výstavbě plynovodu Nordstream, vedoucího z ruského Wyborgu přímo do německého Greifswaldu, roztříštila koncept energetické politiky Evropské unie, respektive evropské energetické bezpečnosti. Ačkoliv energetický koncept klade důraz na odpoutání se od většinových dodávek ruského plynu do Evropské unie, Německo se vydává vlastní cestou. V době, kdy poptávka po dodávkách plynu v Evropě stále vzrůstá, se každá země snaží těžit ze svého postavení vůči Rusku a zajistit pro sebe stabilní přísun zásob plynu. Německo díky dlouholeté úspěšné spolupráci s Ruskem získává možnost vyhnout se budoucím plynovým krizím, které by byly zapříčiněny tranzitními zeměmi. Přímé napojení plynovodu na ruské plynové zásoby zajistilo Německu nejen pokrytí vlastní spotřeby, ale i v případě nutnosti, respektive krize, by Německo bylo schopno pomoci i dalším sousedícím státům v rámci Evropské unie. Nejen evropský energetický koncept prochází změnami, ale i ruská strana musí reagovat na vzrůstající poptávku po plynu. Rozsáhlé výzkumné práce, hledání nových plynových ložisek a napojení již otevřených na nové plynovody - to patří mezi stěžejní úkoly Gaspromu, největšího dodavatele plynu na světě.
Abstract v angličtině:
Abstract The continuously decreasing amount of mineral resources and its future is becoming an omnipresent topic in the EU. The key is to obtain good terms of resource import. Agreement signed by the Russian president Vladimir Putin and the German chancellor Gerhard Schröder considering the construction of the Nordstream gas pipeline, leading from Russian Wyborg to German Greifswald, shattered the EU's concept of energetic policy meaning the EU energetic security. Even though the energetic concept puts emphasis on diminishing the reliance on Russian gas import into EU, Germany took its own direction. In these times when the demand for gas import is steadily increasing, every country is trying to have good relations with Russia and secure themselves a stable supply of gas. Germany, thanks to its successful long-term cooperation with Russia, is able to avoid a possible future gas crisis that might be caused by the transit countries. The gas pipeline's direct connection to the Russian gas reserves ensured the coverage of Germany's demand but in the time of need (crisis) even help out neighbouring countries inside the EU. Not only is the European energetic concept going through series of changes, but even the Russian side must react to the increasing gas demand. The extensive researches, searching for new gas reservoirs and connections to new already working gas pipelines those are the crucial tasks of Gazprom, the world's largest gas supplier.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Leonid Kushnir 2.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Leonid Kushnir 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Leonid Kushnir 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Leonid Kushnir 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Mynaříková 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB