velikost textu

Otevřená věda - vědecká (r)evoluce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otevřená věda - vědecká (r)evoluce
Název v angličtině:
Open Science - scientific (r)evolution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Simandlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Oponent:
Mgr. Pavla Rygelová
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
123817
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolo budoucnosti, otevřená věda, věda, věda 2.0, vědecká komunikace, vědecké publikování
Klíčová slova v angličtině:
future wheel, open science, science, science 2.0, scholarly communication, scholarly publishing
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá otevřeností ve vědecké praxi a blíže rozebírá koncept open science. Kromě teoretické části věnované popisu fungování vědy, tradičního modelu vědecké komunikace a výchozích představ otevřenosti nabízí souhrn jednotlivých přístupů myšlenkových škol otevřené vědy a představuje konkrétní nástroje, iniciativy a metody, které umožňují myšlenku otevřenosti ve vědě naplňovat. Praktická část se zaměřuje na popis současného stavu otevřenosti vědy v České republice a pomocí metody kolo budoucnosti nabízí možný výhled do budoucnosti, specifikuje možné důsledky zavedení konceptu open science do praxe a na jejich základě dále definuje příležitosti a rizika této druhé vědecké revoluce.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with openness in the scientific practice and discusses in detail the concept of open science. Apart from theoretical part dedicated to description of science, traditional model of scholarly communication, and initial ideas of openness, thesis summarizes the approaches of particular open science schools of thought and introduces specific tools, initiatives and methods enabling the idea of openness to become reality. Practical part of thesis focuses on description of current state of open science in the Czech Republic and by using the Future wheel prognostic method offers visualization of the future development in science and society, further specifies possible consequences of implementing the concept of open science into practice and defines opportunities and risks of the second scientific revolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Simandlová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Simandlová 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Simandlová 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Rygelová 242 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 152 kB