velikost textu

Správa a popis geografických dat v oblasti životního prostředí České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správa a popis geografických dat v oblasti životního prostředí České republiky
Název v angličtině:
Management and description of geographic data in the field of environment of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lada Zrzavecká
Vedoucí:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Novotná
Konzultant:
Mgr. Libor Bravený
Id práce:
123814
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geografická data, geografické informace, geoinformační infrastruktura, metadata, geoportál, implementace, INSPIRE, správa geodat, MŽP, životní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Geographic data, geographic information, spatial data infrastructure, metadata, geoportal, implementation, INSPIRE, geodata management, Ministry of the Environment, environment
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje současný stav správy environmentálních geografických dat v rámci geoinformační infrastruktury České republiky v návaznosti na evropskou legislativu. Práce je členěna do čtyř hlavních částí. První část se zabývá geoinformační infrastrukturou ČR v jejích základních složkách vzhledem k efektivitě správy geografických dat. Další část se zabývá obecnými vlastnostmi geoprostorových dat, ze kterých vychází metody popisu, pořádání a vyhledávání v další části. Závěrečná část ve svém kvalitativním výzkumu podrobně popisuje správu geografických dat v rezortu životního prostředí, která je ovlivněna fenoménem implementace INSPIRE a vyvozuje závěry a doporučení. Součástí práce jsou rovněž Závěry analýzy dostupnosti datových zdrojů pro naplňování směrnice INSPIRE, dotazník použitý jako návod k výzkumu, pro ilustraci služeb geoportálu tři obrázky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis describes and analyzes the current state of environmental management of geographic data within geoinformation infrastructure of the Czech Republic in response to European legislation. The work is divided into four main parts. The first part deals with geoinformation infrastructure of the Czech Republic in its basic components due to the efficiency of the management of geographic data. Another part deals with the general characteristics of geospatial data underlying the description methods, organization and retrieval in the next section. The final part of its qualitative research describes in detail the management of geospatial data in the environmental sector, which is affected by the phenomenon of the implementation of INSPIRE and draws conclusions and recommendations. The work also supports the analysis of the availability of data sources for the implementation of the INSPIRE directive, the questionnaire used as a guide for research purposes, to illustrate the services Geoportal three pictures. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lada Zrzavecká 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lada Zrzavecká 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lada Zrzavecká 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Souček, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Novotná 658 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Libor Bravený 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Lada Zrzavecká 2.34 MB