velikost textu

Politický vzestup Angely Merkelové na pozadí sponzorské aféry CDU z roku 1999

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politický vzestup Angely Merkelové na pozadí sponzorské aféry CDU z roku 1999
Název v angličtině:
The Political Rise of Angela Merkel on the Backround of the CDU Donations Scandal in 1999
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Rubriciusová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Picka
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
123761
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Německo, politika, CDU, finance, skandál, Angela Merkelová, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, média
Klíčová slova v angličtině:
Germany, politics, CDU, finance, scandal, Angela Merkel, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, media
Abstrakt:
Abstrakt Kancléřka SRN Angela Merkelová patří mezi nejvýznamnější politiky současnosti. V politice se pohybuje již 23 let a od roku 2000 zastává funkci předsedkyně CDU. Politický start Merkelové počátkem 90. let 20. stol. byl rychlý a vyvrcholil sponzorskou aférou CDU, která na přelomu tisíciletí otřásla základy CDU. Tato bakalářská práce se bude zabývat tím, do jaké míry bylo pro Merkelovou toto období stěžejní z hlediska její budoucí politické kariéry. Finanční skandál vedl k finanční krizi CDU, personálním změnám ve straně a výrazně poškodil i stranický image. Práce se bude zabývat i Helmutem Kohlem a jeho odchodem z politiky, který byl aférou do značné míry ovlivněn a svůj podíl na něm měla i Merkelová. Tento paradox bude zkoumán i proto, že Kohl byl od počátku vstupu Merkelové do politiky jejím mentorem. Práce se bude snažit analyzovat politický styl Merkelové na základě jejího jednání v roce 1999. Role německých médií byla v případě finančního skandálu zásadní, a proto bude také rozebrána. Na základě reflexe českého tisku z té doby bude doložen význam sponzorské aféry CDU pro karieru Merkelové.
Abstract v angličtině:
Abstract Angela Merkel, the current German chancellor, is one of the most important politicians of today. She has been involved in politics for 23 years and has held the post of the leader of CDU since 2000. Merkel’ political start in the early 1990s was fast and had its climax in the CDU donations scandal which shook the foundations of the political party at the turn of the millennium. This bachelor thesis examines to what extent was this period of time crucial for Merkel’s future political career and her steps. The donations scandal led to the party’s financial crisis and fundamental staff changes. It damaged the party’s image. This thesis will also deal with Helmut Kohl and his retirement from politics which was to a large extent provoked by the scandal and Merkel’s role in it. This paradox, stemming from the fact that Kohl was Merkel’s mentor since she entered politics, will be investigated. Merkel’s political style will be analysed on the basis of her conduct in 1999. The role of German media was crucial in regards to the financial scandal and therefore will be analysed as well. The reflection of Czech media from that time will exemplify the importance of the CDU donations scandal for Merkel’s career.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Rubriciusová 652 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Rubriciusová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Rubriciusová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Picka 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB