text size

Kritik am Bologna-Prozess in Deutschland

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kritik am Bologna-Prozess in Deutschland
Title (in czech):
Kritika boloňského procesu v Německu
Titile (in english):
The Criticism of Bologna Process in Germany
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kateřina Boťová
Supervisor:
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Thesis Id:
123760
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
Czech-German Studies (CNS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
29/08/2013
Defence result:
Excellent
Language:
German
Keywords (in czech):
boloňský proces, vysokoškolské reformy, Německo, kritika, komercializace, bakalářské studium, akademici, studenti
Keywords:
Bologna Process, higher education reforms, Germany, criticism, commercialization, bachelor’s programmes, academicians, students
Abstract (in czech):
Práce se zabývá německou kritikou evropských vysokoškolských reforem v rámci tzv. boloňského procesu. Mezi tyto reformy patří především rozdělení studia na dva, později tři cykly, zavedení jednotného kreditního systému nebo podpora mobility. Právě Německo představuje stát, kde boloňský proces vyvolal velkou akademickou diskuzi a stal se jedním z předmětů studentských protestů. Práce pojednává jak o kritice jednotlivých cílů a celkového pojetí reforem, tak o kritice jejich implementace v Německu. Zaměřuje se na to, kde leželo těžiště kritiky u pedagogů a kde u studentů. Analyzované období je ohraničeno podpisem Boloňské deklarace roku 1999 a rokem 2010, jež byl původně stanoven za konec procesu. Někteří akademici považovali boloňský proces za nástroj komercializace vysokého školství a odklon od modelu W. v. Humboldta. Většina ale upozorňovala na špatné zavádění reforem a nepochopení stanovených cílů. Podobný postoj zaujímali také studenti. Nejčastěji byly kritizovány nové bakalářské programy kvůli jejich nevhodné koncepci nebo nízké kvóty pro přijetí studentů do následujícího magisterského studia. Studenti zároveň zdůrazňovali nutnost více zohledňovat sociální rozměr reforem, který je podle nich nezbytný pro naplnění cílů boloňského procesu.
Abstract:
This thesis deals with German criticism of the European higher education reforms within the so called Bologna Process. These reforms include the division of studies into two and later into three cycles, the introduction of a unified credit system and the support of mobility. Germany in particular represents a country, where the Bologna Process initiated a broad academic debate and became a subject of student protests. The paper discusses the criticism of particular goals, the overall concept of the reforms and the specifics of their implementation in Germany. It focuses on both the core of scholar criticism and the students’ insight on the subject. The analysed period is bordered by the signing of the Bologna declaration in 1999 and by the year 2010, which was originally meant to be the last year of the reform process. Some academicians saw the Bologna Process as an instrument for the commercialization of higher education and a deviation from the model of W. v. Humboldt. The majority however pointed out the erroneous implementation of reforms and misapprehension of the original goals. Similar stances were also adopted by students. New bachelor’s programmes were mostly criticized for their unsuitable conception and low quotas for student admission to master’s programmes. At the same time, students stressed the necessity to take social dimensions of the reforms into greater consideration, which they believed to be necessary for fulfilling the goals of the Bologna Process.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Boťová 1.05 MB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Boťová 66 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Boťová 66 kB
Download Supervisor's review PhDr. Lucie Filipová, Ph.D. 40 kB
Download Opponent's review PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 35 kB
Download Defence's report 27 kB