velikost textu

Rechtsextremismus in Brandenburg 1990–2010

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rechtsextremismus in Brandenburg 1990–2010
Název v češtině:
Pravicový extremismus v Braniborsku 1990–2010
Název v angličtině:
Right-wing extremism in Brandenburg 1990–2010
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kramlová
Vedoucí:
PhDr. Michal Dimitrov
Oponent:
Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
Id práce:
123757
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
pravicový extremismus, Braniborsko, neonacismus, skupiny, prevence, násilí
Klíčová slova v angličtině:
Right-Wing Extremism, Brandenburg, Neonacism, Groups, Prevention, Violence
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce a jednopřípadová studie „Pravicový extremismus v Braniborsku 1990 − 2010“ se věnuje různým podobám pravicového extremismu ve spolkové zemi Braniborsko v časovém úseku dvaceti let po znovusjednocení Německa. Cílem práce je analýza vývoje tohoto fenoménu v Braniborsku ve všech jeho formách, sahajících od extrémně pravicových postojů, přes politické strany, po uskupení a páchání trestných činů. Práce však zohledňuje i potírání pravicového extremismu skrze angažmá zemské politiky a civilní společnosti. Autorka se věnuje důvodům pro rozšiřování pravicového extremismu v Braniborsku, poukazuje na provázanost jeho jednotlivých forem a ověřuje oficiálně deklarovanou stagnující až klesající tendenci projevů pravicového extremismu ve spolkové zemi. Dochází k závěru, že extrémně pravicová scéna je i přes svou heterogennost jasně propojená, obzvlášť s národně-demokratickou stranou NPD, že největší bezprostřední ohrožení společnosti v Braniborsku však vychází ze strany násilníků, užívajících svou ideologii jako ospravedlnění pro své činy, sahající od vyhrožování až k vraždě. Tvrzení o stagnující až klesající tendenci projevů pravicového extremismu autorka v práci potvrzuje.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis and one case study “Right wing extremism in Brandenburg 1990 − 2010” discusses the different forms of right wing extremism in the federal state Brandenburg in the timeframe of twenty years after the German reunification. The aim of this thesis is the analysis of the development of this phenomenon in Brandenburg in all its forms, reaching from right-wing extremist mindsets over political parties, to groupings and the commission of crimes. But also the persecution of right-wing extremism through the measures taken by the government of Brandenburg and the civil society by the Brandenburg political officials as well as the civil society is handled in the thesis. The author is dealing with the reasons for the spreading of right-wing extremism, points out the interconnection between its constituent forms and verifies the officially declared “stagnating to declining” tendency of right-wing extremist display in Brandenburg. Several conclusions are drawn. The scene is much interconnected despite its heterogeneity, especially with the National Democratic Party NPD. The most immediate danger is posed by right-wing extremist motivated violence, justified by the ideology of the culprits and ranging from threats to murder. The claim about “stagnating to declining” tendency of right-wing extremist display in Brandenburg is confirmed by the author.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kramlová 900 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kramlová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kramlová 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Dimitrov 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB