velikost textu

První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie
Název v angličtině:
The First Czechoslovak Republic from the Point of View of the Theory of Consociational Democracy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Palkosková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Gelnarová, PhD.
Oponent:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Id práce:
123660
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
První Československá republika, velká koalice, proporcionalita, segmentální autonomie, menšinové veto
Klíčová slova v angličtině:
First Czechoslovak Republic, Grand coalition, Proportionality, Segmental autonomy, Mutual veto
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie“ aplikuje teorii konsociační demokracie na první Československou republiku. Tato práce popisuje konsociační demokracii v podobě, jak ji definoval Arend Lijphart v 60. letech. Jsou zde představeny podmínky fungování této teorie a její charakteristické znaky. Tyto charakteristické znaky – velká koalice, proporcionalita, segmentální autonomie a menšinové veto – jsou následně aplikovány na případ první Československé republiky. Práce se snaží odpovědět, zda během krátké existence Československé republiky byly naplněny čtyři základní podmínky teorie konsociační demokracie. Na základě analýzy politického systému Československa a analýzy národnostních, hospodářských a sociálních problémů bylo zjištěno, že první Československá republika částečně splňuje dvě podmínky konsociační demokracie (velkou koalici a proporcionalitu), avšak zbývající dvě podmínky – segmentální autonomii a menšinové veto – nesplňuje vůbec.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „The First Czechoslovak Republic from the Point of View of the Theory of Consociational democracy“ applies the theory of consociational democracy to the first Czechoslovak Republic. This work describes a form of consociational democracy, as was defined by Arend Lijphart in 60 years. There are presented the operating conditions of the theory and its main features. Then, these characteristics – grand coalition, proportionality, segmental autonomy and mutual veto – are applied to the case of the first Czechoslovak Republic. The work tries to answer whether during the brief existence of the Czechoslovak Republic were filled with four basic conditions of the theory of consociational democracy. Based on an analysis of the political system in Czechoslovakia and analysis of national, economic and social problems, it was found that the first Czechoslovak Republic partially fulfills two conditions of consociational democracy (grand coalition and proportionality), but the remaining two conditions (segmental autonomy and mutual veto) do not at all.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Palkosková 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Palkosková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Palkosková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Miroslav Novák, Dr. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 612 kB