velikost textu

Profitability of Foreign Owned Banks in Central and Eastern European Countries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profitability of Foreign Owned Banks in Central and Eastern European Countries
Název v češtině:
Ziskovost zahraničně vlastněných bank v zemích střední a východní Evropy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Kufnerová
Vedoucí:
Jitka Lešanovská
Oponent:
Mgr. Vyacheslav Lypko
Id práce:
123654
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zahraničné banky, materské banky, ziskovosť, vlastnícke štruktúry
Klíčová slova v angličtině:
Foreign banks, Parent banks, Profitability, Crisis, Ownership structure
Abstrakt:
Abstrakt Banky pod zahraničnou kontrolou tvoria významný podiel na trhoch strednej a východnej Európy (CEE). Na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli ako cieľ našej štúdie zistiť determinanty ziskovosti zahraničných bánk pôsobiacich v tomto regióne. V našej štúdii sme sa zamerali na vzorku zahraničných bánk v 10 krajinách strednej a východnej Európy v období 2003-2011. Pomocou ekonometrickej analýzy, skúmame vplyv bankových špecifík, makroekonomických charakteristík a štruktúry trhu a takisto aj vývoja v eurozóne na ziskovosť zahraničných bánk. Taktiež skúmame, či sa vplyv týchto faktorov líši v období pred finančnou krízou a počas krízy. Naše výsledky naznačujú výrazný vplyv bankových faktorov na výnosnosť zahraničných bánk, citlivosť ziskovosti týchto determinantov dokonca vzrástla počas obdobia krízy. Prekvapivo, podľa našich výsledkov nenájdeme vzťah medzi štruktúrou trhu v hostiteľskej krajine, kde pôsobia banky, a ziskovosťou. Podobne ako pre trhovú štruktúru v hostiteľskej krajine, sme nenašli vzťah medzi členstvom hostiteľskej krajiny v Európskej únii a eurozóne. Avšak, niektoré z makroekonomických veličín zachytávajúcich vývoj hostiteľskej krajiny a eurozóny ovplyvňujú ziskovosť bánk, ale v niektorých prípadoch výsledky ukazujú rôzny vplyv v predkrízovom a krízovom období.  
Abstract v angličtině:
Abstract Since foreign owned banks create important market shares in the banking sectors in the Central and Eastern European (CEE) countries, the aim of this study is to detect the determinants of the profitability of foreign banks operating in this region. In our study, we focus on the sample of foreign owned banks in 10 CEE countries during the period 2003–2011. We investigate, using the econometric analysis, the impact of bank-specific, macroeconomic and market structure characteristics as well as the euro area development on the profitability of foreign owned banks. We also examine whether the impact of these determinants differs in the period before the global financial crisis and during the crisis. Our results suggest significant influence of the bank-specific factors on the profitability of foreign owned banks and that the sensitivity of profitability to bank-specific characteristics has even risen during the crisis period. Surprisingly, we do not find the relation between the market structure in the host country, where the banks operate, and the profitability similarly to the participation of the host country in the European Union and the euro area. However, some of the macroeconomic variables capturing both the host country and the euro area developments affect bank profitability but in some cases differently in the pre- crisis and the crisis period.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Kufnerová 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Kufnerová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Kufnerová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jitka Lešanovská 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vyacheslav Lypko 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB