velikost textu

Sledování seriálů s lékařskou tématikou u profesionálních zdravotníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování seriálů s lékařskou tématikou u profesionálních zdravotníků
Název v angličtině:
Watching medical dramas by professonal medical stuff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Fišerová
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
123651
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Seriály s lékařskou tématikou, profesionální zdravotníci, publikum
Klíčová slova v angličtině:
Medical dramas, professional medical staff, audience
Abstrakt:
SUMMARY Účelem mé práce je analyzovat sledování seriálů s lékařskou tématikou u profesionálních zdravotníků. Tato práce je složena z osmy kapitol, kdy se každá z nich zabývá různými aspekty seriálů s lékařskou tématikou a publika. Úvodní kapitola popisuje vliv médií na společnost. Druhá kapitola se soustředí na vztah mezi médii a publikem. Kapitola se skládá z pěti částí. První část se zaměřuje na definici publika. Druhá část pojednává o náhodném a záměrně seskupeném publiku. Třetí část se zabývá komunikační aktivitou publika. Čtvrtá část se zaobírá vztahem mezi médii a publikem. Pátá část popisuje čtyři stádia vývoje publik. Třetí kapitola je rozdělena do čtyř částí a charakterizuje analytické přístupy k publiku a analýzy publika. První část se zaměřuje na behaviorální přístup. Druhá část se soustředí na strukturální přístup. Třetí část pojednává o kulturálním přístupu. Čtvrtá část se zaměřuje na analýzy publik. Čtvrtá kapitola se soustředí na téma o fanouškovství. Tato kapitola je členěna do šesti částí. V té první pojednávám o fanoušcích všeobecně. Druhá část definuje termín „fanoušek“ a třetí část definuje „fanouškovství“. V dalších podkapitolách hovořím o dělení fanouškovství, o fanoušcích, následovnících, ctitelích a nadšencích. Pátá kapitola se zaměřuje na seriály s lékařskou tématikou. Kapitola je rozdělena na čtyři části. První část se zabývá vlivem seriálů s lékařskou tématikou na publikum. V druhé části hovořím o práci s postavou v seriálu. Třetí část se soustředí na tvorbu seriálů. Čtvrtá část se zaměřuje na úspěch seriálů. V druhé části mé práce se zabývám výzkumem, který jsem provedla. V první kapitole charakterizuji výzkum, jeho náplň a demografické aspekty respondentů. V druhé kapitole detailně analyzuji výsledky výzkumu v oblastech: sledování seriálů podle pohlaví, profesní pozice, medicínského oboru, nadřízené či podřízené pracovní pozice, věku a způsobu sledování. Na konci této kapitoly shrnuji oblíbené postavy seriálů. Závěry jsou popsány v třetí kapitole, kde shrnuji výsledky výzkumu. Hlavním cílem této práce je analyzovat vztah profesionálních zdravotníků k seriálům s lékařskou tématikou.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The purpose of my thesis is to analyse watching medical dramas by professional medical stuff. This thesis is composed of eight chapters, each of them dealing with different aspects of medical dramas and audiences. Chapter one is introductory describes the influence of media on society. Chapter two is focused on the relation of media and audience. The chapter consists of five parts. Part one focuses on the definition of audience. Part two talks about randomly and purposely aggregated audiences. Part three addresses the issue of communication activity of audience. Part four investigates the relation between media and audiences. Part five describes four stadiums of evolution of audience. Chapter three is subdivided into four parts and characterizes analytical approaches to audience and analysis of audience. Part one looks at behavioural structural approach. Part two focuses on structural approach. Part three talks about cultural approach. Part four focuses on analysis of audience. Chapter four concentrates on the topic of fandom. This chapter is divided into six parts. In the first one I talk about fans in basic. The second part defines the term “fan” and third part defines “fandom”. In the next subchapters I talk about the division of fandom, fans, followers, cultists and enthusiasts. Chapter five focuses on medical dramas. The chapter is subdivided into four parts. The first part deals with the influence on audience by medical drama. In the second part I talk about working with the characters in serials. The third part concentrates on production of serials. The fourth part focuses on success of serials. In the second part of my thesis I focus on the survey I have done. In the first chapter I characterize the survey, its fulfilment and the demographic aspects of the respondents. In the second chapter I analysed in detail the results of the survey in areas of: watching serials according to gender, professional position, medical branch, managing or subordinate work position, age and the way of watching it. At the end of this chapter I summarize popular characters of the serials. Conclusions are drawn in chapter three, where I summarise the results of the survey. The main aim of the thesis is to analyze the relationship of professional medical staff to medical drama.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Fišerová 424 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Fišerová 70 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Fišerová 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Fišerová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 493 kB