velikost textu

Motivace prvovoličů ve městě Říčany pro parlamentní volby 2010

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace prvovoličů ve městě Říčany pro parlamentní volby 2010
Název v angličtině:
First-time voters motivation for parliamentary elections in Ricany 2010
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Babíček
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Id práce:
123600
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prvovolič, volby, politická strana, motivace, dotazník, analýza, výsledek
Klíčová slova v angličtině:
first-time voter, votes, political party, motivation, question blank, analysis, result
Abstrakt:
Abstrakt Autor se v této práci zabývá studiem volebního chování prvovoličů ve městě Říčany ve volbách do PSP ČR v roce 2010. Výzkum se zaobírá jednotlivými aspekty, které mohou ovlivňovat samotné chování prvovoličů, než jdou k volbám. Mladí lidé často řeší svoji volbu s příslušníky některých sociálních skupin (rodiče, přátelé, sourozenci) a politické strany se snaží na mladé lidi zaměřit, působit na ně a motivovat je, aby dali hlas právě oné straně. Cílem práce je zjistit, která sociální skupina ovlivňuje prvovoliče ve městě Říčany nejvíce, jakou roli v této otázce hraje rodina a zda jsou prvovoliči samostatnou jednotkou, která je hodná zkoumání. V této práci je stručně nastíněna historie města, výsledky parlamentních voleb pro rok 2006 a 2010 ve státě a v Říčanech, a jsou zde popsány předvolební kampaně stran, které se v roce 2006 a 2010 dostaly do parlamentu. U těchto kampaní je samostatnou kapitolou zaměření na mladé lidi. Součástí kapitol s výsledky jsou motivace účastníků voleb. Páteří práce je dotazník rozšířený mezi respondenty z města Říčany v cílové skupině. Na základě výsledků těchto anonymních dotazníků jsou pak potvrzeny či vyvráceny výše uvedené hypotézy.
Abstract v angličtině:
Abstract Author of this thesis is undertaking a study of an act of voting in a town Říčany during election to the Parliament of the Czech Republic in 2010. A research is looking for the aspects, which can influence the acting of first-voters before they go to the elections. Young people often discuss their choice with members of any social group (parents, friends, siblings) and political parties try to focus on these young people, appeal on them and motivate them to give a vote to that political party. The goal of this thesis is to find out, which social group influences the first-voters in Říčany most, what position takes the family and if the first-voters are a single voting unit, which is good to study. This thesis contains a brief history of Říčany, results of elections to Parliament in 2006 and 2010 and there are the election campaigns of that parties which took place in Parliament in 2006 and 2010. A single part of the campaigns represents the campaign focused on young people. Part of chapters with the election results, there are motivations of voters written. The crucial part of the thesis is a questionnaire sent between the respondents from the city in a target group. On the base of these anonymous questionnaire results, the hypothesis are confirmed or declined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Babíček 769 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Babíček 523 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Babíček 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Babíček 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 606 kB