velikost textu

První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie
Název v angličtině:
First Czechoslovak Republic in a context of consociational theory
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Zavřel
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jitka Gelnarová, PhD.
Id práce:
123591
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konsociační demokracie, Arend Lijphart, první Československá republika, fragmentace, politické strany
Klíčová slova v angličtině:
Consociationalism, Arend Lijphart, First Czechoslovak Republic, Fragmentation, Political parties
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „První Československá republika v kontextu konsociační demokracie‟ pojednává o analýze politického systému první Československé republiky s cílem určit, zda a případně do jaké míry tento systém obsahoval prvky charakteristické pro teorii konsociační demokracie, jak ji popsal nizozemský politolog Arend Lijphart v šedesátých letech 20. století. Zaměřuje se na analýzu systému v oblastech fragmentace společnosti, volebního a stranického systému, výsledků voleb do Národního shromáždění, jednání politických elit a utváření a fungování vládních koalic. Vychází z teze, že politický systém první Československé republiky obsahoval prvky později spojované s teorií konsociační demokracie, a to především v podobě vlády velké koalice (od roku 1926 i s účastí reprezentantů německé menšiny) a relativně dlouhodobé systémové stability, dosažené i přes rozsáhlou fragmentaci společnosti, která se štěpila zejména národnostně. Sledovaným obdobím je celá éra první republiky, tedy léta 1918 až 1938.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis called „First Czechoslovak Republic in the context of theory of consociational democracy‟ deals with the analysis of the political system of the first Czechoslovak Republic in order to determine wheter and/or to what extent this system contains components which are characteristic of the theory of consociational democracy, as described by the Dutch political scientist Arend Lijphart in sixties of 20th century. It focuses on the analysis of the system in the fields of fragmentation, electoral and party system, the results of elections to the National Assembly, negotiations of political elites and the formation and functioning of coalition governments. It's based on the thesis that the political system of the first Czechoslovak Republic included components later associated with the theory of consociational democracy, especially in the form of a grand coalition goverment (with the participation of representatives of the German minority since 1926) and relatively long-term systemic stability, achieved despite extensive fragmentation of society, which was cleaved especially nationally. The period covered is the whole era of the first republic, thus since the year 1918 untill 1938.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Zavřel 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Zavřel 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Zavřel 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Zavřel 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 586 kB