velikost textu

Prezidentský systém v Jižní Koreji: mandát I Mjŏng-baka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezidentský systém v Jižní Koreji: mandát I Mjŏng-baka
Název v angličtině:
Presidential Political System in South Korea: Presidency of Lee Myung-bak
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Gurín
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
Petr Bláha, M.A.
Id práce:
123585
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezidentský politický systém, Jižní Korea, I Mjŏng-bak, chaeboly
Klíčová slova v angličtině:
presidential political system, South Korea, Lee Myung-bak, chaebols
Abstrakt:
Abstrakt Prezidentský systém v Jižní Koreji v jeho současných ústavních mantinelech, je výsledkem dlouhodobého vývoje. Po ukončení japonské okupace se v Koreji prostřídalo několik režimů, od poloprezidentského přes parlamentní až k dlouhodobé autoritářské vládě. Ta byla ukončena symbolicky přijetím Ústavy 1987, která opětovně zavedla přímou volbu hlavy státu a započala tranzici k demokracii. Avšak nový ústavní rámec „racionalizovaného prezidencialismu“, který měl zabránit novému uchopení moci a ustanovení autoritářské vlády, přináší paradoxně celou řadu negativ. Prezident se totiž často sám považuje za jediného svrchovaného reprezentanta národa a vzhledem k tomu, že je to systém „vítěz bere vše“, v tomto případě jediná osoba – prezident, pak se často může stát, a I Mjŏng-bak je toho příkladem, že bude systém oplývat značnou rigiditou, kdy systém nebude odpovídat na aktuální vývoj či pružně měnit prováděnou vládní linii. Za situace, kdy prezidentova strana získá absolutní většinu v legislativním orgánu a zároveň si s touto stranou udržuje dobré vztahy, pak prezident může ignorovat podněty z opoziční strany a tím pádem vytvářet jakousi autoritářskou demokracii či přímo autoritářskou vládu s demokratickou tváří. Ústavní zábrana pouze jednoho mandátu bez možnosti znovuzvolení ani nemotivuje prezidenta k uskutečňování dlouhodobé politiky jako spíše ke korupci a oslabování vlastní pozice s blížícím se koncem mandátu. První část této práce nabídne nástin teorie prezidentských systémů a výhody a nevýhody s tímto vládním systém spojené. Druhá část stručně shrne prezidentský systém v Jižní Koreji a třetí pak zanalyzuje politiku a styl vládnutí I Mjŏng-baka. Závěrečná část práce kompletně zhodnotí vládu I Mjŏng-baka a pokusí se jej zasadit do obecného rámce prezidentských systémů.
Abstract v angličtině:
Abstract The political system in South Korea, with its current constitutional limitations, is the result of a long development. After the end of the Japanese occupation of the Korean peninsula there was a succession of different forms of government in the Republic of Korea, from semi-presidential and parliamentary democracy to long-lasting authoritarian rule. The latter was ended symbolically by adopting the 9th amendment to the Constitution which re-introduced the direct election of the head of state and started the transition to democracy. Nevertheless, the new constitutional framework of “rationalized presidential system”, which was established with the aim to prevent any future authoritarian rule, paradoxically brings a number of negatives. Because the President often sees himself as the only representative of the state and because it is the system of “winner takes all”, it is possible (and Lee Myung-bak is its example) that the regime will be more rigid, will not be able to respond to new developments and flexibly change the implementation of government policies. In a situation when the President’s party gains an absolute majority in the legislative body and at the same time the President maintains a friendly relationship with this party, the President can ignore policy suggestions from the opposition and thus create a certain kind of authoritarian democracy or authoritarian rule with a democratic face. As the Constitution precludes the possibility of re-election, the President is not motivated to implement long-term policies and he tends to become corrupt and weaken his own institutional position at the end of the mandate. The first part of this thesis offers an outline of the theory of presidential systems and the benefits and drawbacks of this form of government. The second part briefly summarizes the presidential system in the Republic of Korea and the third part focuses on the policies and the style of government of Lee Myung-bak. The final part comprehensively evaluates the Lee Myung-bak government with the aim to place it into the general framework of presidential systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Gurín 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Gurín 127 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Gurín 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Gurín 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Bláha, M.A. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 760 kB