velikost textu

Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven
Název v angličtině:
Bibliotherapy in the environment of public libraries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Šlamberová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lidmila Vášová
Id práce:
123581
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biblioterapie, veřejné knihovny, disciplíny, psychologie, výchova, léčba, četba
Klíčová slova v angličtině:
Bibliotherapy, public libraries, disciplines, psychology, education, treatment, reading
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je představit pojem biblioterapie a její aplikaci v prostředí veřejných knihoven. Text je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je představen pojem biblioterapie, kdo a jakým způsobem se tímto oborem zabývá a jaké může mít četba účinky. Je zde představeno i několik knižních titulů, které se řadí do biblioterapuetické literatury. Stěžejní část práce je pak postavena na příkladech praxe s oborem biblioterapie veřejných knihoven v České republice i zahraničí. Praktická část obsahuje rozhovor s knihovnicí paní Marcelou Kořínkovou, která se biblioterapií aktivně zabývá, dále návrh implementace biblioterapeutického oddělení do imaginární veřejné knihovny a nakonec výzkum prezentující povědomí a zájem široké veřejnosti o obor biblioterapie.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to introduce the notion of bibliotherapy and its application in public library environment. The text is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the notion of bibliotherapy itself is introduced, together with questions of who is engaged in this field, as well as the effects of reading. There are presented several book titles which belong to bibliotherapeutic literature. The substantial part of the thesis is then built on specific examples of bibliotherapy practiced in public libraries in the Czech Republic, as well as abroad. The practical part features first an interview with Mrs Marcela Kořínková who actively engages in bibliotherapy; second, there is a proposal of implementation of a bibliotherapeutic department in an imaginary public library, and last, there is a research presenting the wide public’s awareness of, and interest in the field of bibliotherapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Šlamberová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Šlamberová 335 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Šlamberová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Šlamberová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lidmila Vášová 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB