velikost textu

Otázka rasy v hnutí za volební právo pro ženy v USA a dílo Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otázka rasy v hnutí za volební právo pro ženy v USA a dílo Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony
Název v angličtině:
The Question of Race in the American Women’s Suffrage Movement and the Works of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Géryk
Vedoucí:
PhDr. Jitka Gelnarová, PhD.
Oponent:
Hana Kubátová, PhD.
Id práce:
123574
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, hnutí za volební právo pro ženy, volební právo, rasa, Spojené státy americké, 19. století, diskurz
Klíčová slova v angličtině:
Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, woman suffrage movement, voting rights, race, the United States of America, 19th century, discourse
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá otázkou rasy v diskurzu představitelek hnutí za volební právo pro ženy v USA. Jejím cílem je vyzkoumat, jak bylo využíváno rasové tématiky při snaze žen získat volební právo, přičemž hlavní zaměření je na diskurz Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony jako vedoucích postav amerického feminismu a sufražismu bělošských žen střední třídy. Práce využívá metody kritické diskurzivní analýzy a pokouší se zjistit, jak byli při kampani za volební právo autorkami prezentováni černošští muži a černošské ženy, popřípadě bělošské ženy samotné za účelem srovnání s jinými skupinami obyvatelstva. Velmi důležitý pro práci je vztah text-kontext, vztah článků či projevů autorek a společenských podmínek dané doby. Proto se práce věnuje i širším souvislostem diskurzu autorek, zejména právnímu vývoji v oblasti volebního práva a historii ženského hnutí. Práce postupuje od doby před americkou občanskou válkou, přes dynamické období Rekonstrukce, kdy byly přijaty důležité dodatky k federální ústavě, přes 70. a 80. léta až po konec 19. století, kdy byla na Jihu přijímána nová omezení volebního práva. Cílem práce je tedy také sledovat linii vývoje diskurzu Stanton a Anthony vzhledem k popsaným ústavněprávním změnám a změnám uvnitř hnutí za volební právo pro ženy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the question of race in the discourse of representatives of the woman suffrage movement in the USA. Its goal is to find out how was the theme of race used in the effort of women to achieve the right to vote, where the main focus is on the discourse of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony as the leading figures of white middle class American feminism and suffragism. The thesis uses the method of critical discourse analysis and tries to find out how were black men, black women, or white women themselves (in order to compare themselves with other groups of people) presented by the authors during the campaign for the voting rights. Very important for the thesis is the relation text-context, the relation between speeches or articles of the authors and social conditions of the period. That is why this thesis deals with the wider context of authors‘ discourse, especially with the history of voting rights in the USA and the history of woman rights movement. The description in the thesis starts before the American Civil War, then it goes through the Reconstruction period, when the important constitutional amendments were passed, through 1870s and 1880s, to the end of the 19th century, when the Southern states introduced new limitations of the voting rights. The aim of the thesis is therefore also to be focused on the evolution of the discourse of Stanton and Anthony considering described constitutional changes and changes in the woman suffrage movement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Géryk 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Géryk 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Géryk 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Kubátová, PhD. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.42 MB