velikost textu

Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením
Název v angličtině:
Pre reading and Early Literacy of Children with Hearing Handicaps
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Siková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
123459
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Předčtenářské dovednosti, Díte se sluchovým postižením, Testování předčtenářské gramotnosti
Klíčová slova v angličtině:
Literacy, Prereading and Early Literacy / Emergent literacy, Prereading and early skills, Child with hearing impairments, Testing of emergent literacy
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na předčtenářskou gramotnost u dětí se sluchovým postižením. V teoretické části práce jsou uvedeny definice gramotnosti a její odlišné pojetí u různých autorů. Poté se práce obecně zaměřuje na čtenářskou a předčtenářskou gramotnost a problematiku dětského čtenářství. Dále jsou nastíněny faktory ovlivňující problematiku předčtenářské gramotnosti a počátečního čtení u dětí se sluchovým postižením. Další kapitolu tvoří čtenářská gramotnost a její propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V závěru teoretické části je věnována pozornost testování předčtenářské gramotnosti v českém i mezinárodním prostředí, a to nejen u žáků se sluchovým postižením, ale i u žáků slyšících. Praktická část práce se pak věnuje výzkumu předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v mateřských školách pro sluchově postižené v České republice v posledním roce před nástupem do základní školy. Klíčová slova Gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Předčtenářské dovednosti, Dítě se sluchovým postižením, Testování předčtenářské gramotnosti
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on prereading and early literacy in children with hearing impairments. There are two parts, firstly a theortical part and secondly a practical part. The theoretical part provides definitions of literacy and looks at different approaches by various authors. This generally focuses on reading literacy, prereading and early literacy, and issues of children's reading. Next are outlined factors affecting prereading and early literacy, and early reading skills in children with hearing disabilities. The following chapter examines literacy and how it relates to the Curriculum Framework for Preschool Education. The Final section of the theoretical part is devoted to testing prereading and early literacy in both the Czech Republic and the international environment, not only for pupils with hearing disabilities, but also hearing pupils. The practical part is devoted to investigating research into prereading and the early literacy of children with hearing impairment in nursery schools for the deaf in the Czech Republic; focusing on their final year before entering elementary school. Keywords Literacy, Prereading and Early Literacy / Emergent literacy, Prereading and early skills, Child with hearing impairments, Testing of emergent literacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Siková 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Siková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Siková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Siková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB