velikost textu

Pomocné artikulační znaky - historie a současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomocné artikulační znaky - historie a současnost
Název v angličtině:
The helping articulation signs - Past and Present
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ludmila Bašková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
123457
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Neslyšící, Nedoslýchaví, Sluchově postižení, Vzdělávání neslyšících, Pomocné artikulační znaky, Komunikační systémy neslyšících, Fonemické systémy, Prstová abeceda
Klíčová slova v angličtině:
Deaf, Hard of Hearing, Hearing Impaired, Deaf Education, Helping Articulation Signs, Deaf Comunication Systems, Phonemic Systems, Finger Alphabet
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice pomocných artikulačních znaků, tedy problematice jednoho z fonemických systémů. Pro lepší představu, jak pomocné artikulační znaky fungují, jsou dávány do opozice s jinými fonemickými systémy, jako například s Cued Speech a Hand-Mund Systemem. Protože se pak pomocné artikulační znaky často vyskytují spolu s prstovou abecedou, objevuje se v práci zmínka i o tomto graficky založeném systému ve vztahu k pomocným artikulačním znakům. Poté následuje praktická část práce, která je věnována terénnímu výzkumu. Tento výzkum má za cíl poskytnout informace o existenci pomocných artikulačních znaků ve školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice, o způsobu práce s nimi, o jejich současných podobách a o jejich ukotvení ve vzdělávacích programech jednotlivých škol. V závěru práce pak dochází ke shrnutí zjištěných poznatků a k jejich usouvztažnění s již dostupnými informacemi z literatury.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis applies to issues of helping articulation signs, which belong to phonemic system. For better notion how the helping articulation signs work are they given into opposition with other phonemic systems, like Cued Speech and Hand-Mund System. The helping articulation signs often occur with finger alphabet so in this thesis is a mention of this graphic system in opposition with helping articulation signs. Thereafter is a practical section of the thesis which is dedicated to a field research. The target of the research is to provide information about existence of the helping articulation signs at schools for students with a hearing impairment, about ways of working with them, about their contemporary forms and about their capturing in educational programs of single schools. At the end of this work comes to a summary of found information and their application to accessible information from literature sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Bašková 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Bašková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Bašková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Ludmila Bašková 263 kB