velikost textu

Interakční prostředky v situacích výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakční prostředky v situacích výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hodnocení
Název v angličtině:
Interaction Means in Visual Art Education Classes at Primary Schools with a Special Focus on Assessment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Valešová, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
123444
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Interakční prostředky v situacích výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hodnocení AUTORKA: Mgr. Hana Valešová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy ŠKOLITELKA: PaedDr. Helena Hazuková, CSc. ABSTRAKT: Dizertační práce se zaměřuje na problematiku komunikace, interakce a zpětné vazby v souvislostech s hodnotícími situacemi ve výtvarné výchově na prvním stupni základních škol. Vychází z empirického výzkumu tvořeného třemi výzkumnými etapami, které řešily zkoumanou problematiku pomocí dotazníkového šetření, participačního pozorování, řízených rozhovorů a terénní sondou do reálné výuky výtvarné výchovy. Do výzkumu byli zahrnuti učitelé výtvarné výchovy základních škol v Libereckém kraji. Ve třetí etapě se výzkumu zúčastnili také žáci třetích až pátých tříd. Výzkum sledoval obsah a formu zpětnovazebných informací, které žáci získávají v interakčních situacích při hodnocení jejich výtvarných produktů. Zjištěné výsledky naznačují, že učitelé pociťují obtíže při výběru hodnotících kritérií a informace, které předávají žákům, jsou obsahově prázdné a nevztahují se k výtvarným hodnotám. KLÍČOVÁ SLOVA: Komunikace, hodnocení, interakční prostředky, zpětná vazba, výtvarná výchova.
Abstract v angličtině:
TITLE: Interaction Means in Visual Art Education Classes at Primary Schools with a Special Focus on Assessment AUTHOR: Mgr. Hana Valešová DEPARTMENT: Art Education Department SUPERVISOR: PaedDr. Helena Hazuková, CSc. ABSTRACT: The thesis examines the topic of communication, interaction and feedback in regard to the assessment situations in Visual Art classes at primary school. It is based on empirical research that approached the subject from various different methodological perspectives: questionnaire, participant observation, interview and an insight into the real educational situation. The participants of the research were a sample of visual art teachers from primary schools of Liberec region. The research focused on the content and the form of feedback information that the students receive in the interaction situations during their art work assessment. The results suggest that the teachers have problems to find relevant assessment criteria and the information they pass to the students has no real content and it does not refer to art values of their work. KEYWORDS: Communication, assessment, interaction means, feedback, visual art eduaction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Valešová, Ph.D. 4.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Valešová, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Valešová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB