velikost textu

Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku
Název v angličtině:
The Comparison of education system of sign language interpreters in the Czech Republic and in the Netherland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Bízková
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
Mgr. Radka Faltínová
Id práce:
123433
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
systém vzdělávání, tlumočník znakového jazyka, Nizozemsko, Česká republika, celoživotní vzdělávání, znakový jazyk, český znakový jazyk, nizozemský znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
education system, sign language interpreter, the Netherlands, the Czech republic, lifelong learning, sign language,Czech sign language, Dutch sign language
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářské práce se zaměřuje na vzdělávací programy tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku. V teoretické části se zabývá vývojem tlumočení, předkládá specifika politického a společenského dění ovlivňujícího vzdělávání tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku. Posléze jsou zachyceny požadavky, které se týkají vzdělávání tlumočníků znakového jazyka v legislativě daných států. Následně je čtenář informován o současném systému základního vzdělání tlumočníků znakového jazyka, o způsobu podpory začínajících tlumočníků znakového jazyka a v neposlední řadě o systému celoživotního vzdělávání tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku. Výzkumná část si klade za cíl zjistit úroveň spokojenosti tlumočníků znakového jazyka se současným systémem vzdělávání. Na základě zjištěných údajů z dotazníkového šetření, bylo navrženo řešení, jak by bylo možné podpořit vzdělávání tlumočníků znakového jazyka v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the educational training and background of sign language interpreters in the Czech Republic and the Netherlands. The theoretical part deals with the development of interpreting, presenting the specifics of the political and social events affecting the education of sign language interpreters in the Czech Republic and the Netherlands. It continues by examining the education requirements of sign language interpreters and how these are recognized in the legislation of those states. It aims to inform the reader about the current system of basic education for sign language interpreters, on how to support emerging sign language interpreters, and finally describes the system of lifelong learning sign language interpreters in the Czech Republic and the Netherlands. The research part, aims to establish the level of satisfaction of sign language interpreters with their current system of education. Based on the data from the survey. It proposed possible solution to how to support the education for sign language interpreters in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Bízková 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Bízková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Bízková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Faltínová 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB