velikost textu

Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve Finsku
Název v angličtině:
Compare of the situation of sign language interpreters in the TV news in the Czech Republic and Finland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Doris Weiglová
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Id práce:
123432
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník znakového jazyka, tlumočník znakového jazyka v televizním zpravodajství, Česká republika, Finsko, znakový jazyk, vzdělávání, legislativa, právo na přístup k informacím
Klíčová slova v angličtině:
the sign language interpreter, the sign language interpreter in the TV news, Czech republic, Finland, sign language, education, legislation, right of access to information
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu působení tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství pro neslyšící v České republice a Finsku. V úvodní kapitole je pozornost věnována popisu tlumočení v televizním zpravodajství a jeho porovnání s jinými typy tlumočení do znakového jazyka. Následně je popsána historie působení tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice. Hlavní pozornost je věnována Zprávám v českém znakovém jazyce (Zprávy). Je popsána historie vzniku těchto Zpráv a následně se práce zaměřuje na působení tlumočníků znakového jazyka v tomto televizním programu. Pozornost je věnována celému procesu fungování tlumočníků, od výběrového řízení na pozici tlumočník Zpráv v českém znakovém jazyce až po popis jejich výkonu práce. V navazujících kapitolách je podobným způsobem přiblížena situace ve Zprávách ve znakovém jazyce ve Finsku. Jelikož situace ve Finsku se od té v České republice významně liší, liší se i typ získaných informací. Z počátku je věnována pozornost popisu působení tlumočníků ve finském televizním zpravodajství a následné kapitoly jsou zaměřené na popis finských Zpráv ve znakovém jazyce (Zprávy) – Yle Uutiset viittomakielellä. Vzhledem k absenci zaměstnanců na pozici tlumočníka znakového jazyka v těchto Zprávách, je pozornost věnována zejména samotnému popisu práce zaměstnanců s podobnou náplní práce tohoto pořadu. V závěru jsou pak odlišnosti Zpráv v českém znakovém jazyce a Yle Uutiset viittomakielellä přehledně shrnuty. Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, tlumočník znakového jazyka v televizním zpravodajství, Česká republika, Finsko, znakový jazyk, vzdělávání, legislativa, právo na přístup k informacím
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the topic of sign language interpreters working in television news in the Czech Republic and Finland. In the introductory chapter, the attention is given to the description of interpretation in television news and its comparison with other types of sign language interpretation. After that the history of sign language interpreters working in television news in the Czech Republic is described. The main attention is given to the News in the Czech sign language (News). Its history of this News is described and the thesis is focused on the work of sign language interpreters in this television program. Attention is given to the whole process, from the admission of interpreters to the description of their work in the News in Czech sign language. In subsequent chapters the situation in Finland is described. As the situation in Finland is different from that in the Czech Republic, the description is conceived differently. Initially, the attention is devoted to the description of interpreters’ work in Finnish television news and subsequent chapters focus on the description of the Finnish News in sign language (News) - Yle Uutiset viittomakielellä. In terms of the absence of sign language interpreters in the News, attention is given to the actual description of the work of this program’s employees. In conclusions, the differences between the News in Czech sign language and Yle Uutiset viittomakielellä are summarized. Klíčová slova (anglicky): the sign language interpreter, the sign language interpreter in the TV news, Czech republic, Finland, sign language, education, legislativ, right of access to information
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Doris Weiglová 789 kB
Stáhnout Příloha k práci Doris Weiglová 350 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Doris Weiglová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Doris Weiglová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 583 kB