velikost textu

Firms and Tax Havens: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Firms and Tax Havens: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Firmy a daňové ráje: případ České republiky
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Burianová
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Paulus
Id práce:
123394
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
daňový ráj, daňový výnos, offshore finanční centrum, daňové plánování
Klíčová slova v angličtině:
tax haven, tax revenue, offshore financial centre, tax planning
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daňových rájů z pohledu České republiky. Práce začíná nastíněním teoretického základu problematiky daňových rájů, kde jsou popisovány definice, charakteristicky a hlavní způsoby využití daňových rájů českými firmami. Následuje analýza českých firem vlastněných z daňových rájů za účelem zjistit, jaký typ firem nejčastěji odchází z České republiky do daňových rájů. Data ukazují největší zájem ze strany společností s ručením omezeným a firem podnikajících v oblasti nemovitostí. V další části práce je prezentován odhad daňové ztráty, která vzniká v důsledku využívání daňových rájů českými subjekty. Jedná se o vůbec první odhad svého druhu pro Českou republiku. Výsledky ukazují, že roční daňová ztráta České republiky dosahuje 21 miliard korun, což představuje přibližně 10% ročního výnosu daně z příjmu fyzických a právnických osob. Práce je zakončena přehledem opatření, která jsou přijímána po celém světě i v České republice, za účelem boje proti rostoucímu fenoménu daňových rájů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to provide a description of the phenomenon of tax havens in relation to the Czech Republic. The thesis begins with description of theoretical background of the problem. It provides definition, characteristics, and an overview of main uses of tax havens by Czech firms. This part is followed by analysis of Czech firms controlled from tax havens in order to determine what type of firms is most often leaving the Czech Republic. The analysis showed the largest interest from limited liability companies and companies operating in real estate. The next part of the thesis presents an estimate of tax loss arising from tax haven activities of Czech subjects. It is the first estimate of this kind for the Czech Republic. The resulting tax loss is estimated to be 21 billion CZK per year, which equals to approximately 10% of annual tax revenue from corporate and personal income tax. The thesis is concluded with an overview of counter-measures that are taken worldwide and in the Czech Republic as means of combating the rising phenomenon of tax havens.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Burianová 573 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Burianová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Burianová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Paulus 887 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 635 kB