velikost textu

Central Bank Transparency and Price Stability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Central Bank Transparency and Price Stability
Název v češtině:
Transparence centrálních bank a cenová stabilita
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Katuščáková
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Luňáčková
Id práce:
123385
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
transparentnosť centrálnych bánk, menová politika, komunikácia centrálnych bánk, predvídateľnosť, dôveryhodnosť, nástroje menovej politiky, inflácia
Klíčová slova v angličtině:
central bank transparency, monetary policy, central bank communication, predictability, credibility, monetary policy instruments, inflation
Abstrakt:
Abstrakt Práca skúma transparentnosť centrálnych bánk za použitia indexu transparentnosti monetárnej politiky. Hlavným cieľom je preskúmať súčasné trendy v transparentnosti centrálnych bánk. Najskôr je level transparentnosti monetárnej politiky skúmaný z rôznych uhlov pohľadu napríklad na základe časového a geografického hľadiska. V ďalšej časti sú všetky dáta spriemerované a na určenie determinantov monetárnej politiky, ktoré vysvetľujú variáciu medzi jednotlivými centrálnymi bankami, je použitá analýza lineárnou regresiou. V závere sú predložené výsledky panelových regresií, ktoré majú za úlohu objasniť časové zmeny v transparentnosti monetárnej politiky v krajinách. Počas celého textu sú všetky výsledky porovnávané s výsledkami prezentovanými v článku od Dincer & Eichengreen (2009). Dáta ukazujú, že celkový trend v čase je rastúci. Z výsledkov tiež môžeme usúdiť, že krajiny, ktoré cieľujú infláciu sú transparentnejšie ako krajiny, ktoré aplikujú iný rámec menovej politiky. To isté platí aj pre vyspelé a rozvojové krajiny. De facto režim výmenného kurzu a všetky použité politické premenné signifikantne urcujú variáciu v transparentnosti monetárnej politiky pri porovnaní jednotlivých zemí. HDP na obyvateľa a premenná vyjadrujúca pomer peňazí a kvázipeňazí k HDP signifikantne vplývajú na časovú variáciu v indexe transparentnosti monetárnej politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis investigates the central bank transparency employing the Monetary Policy Transparency Index. The main objective is to investigate recent trends in the central bank transparency. First, the level of monetary policy transparency is investigated from various aspects, as, for instance, time or geographical aspect. In the next part, all the data are averaged and linear regression analysis is carried out to detect the determinants of the monetary policy which explain the variation among the individual central banks. Finally, panel regressions are conducted to explore the time variation in the monetary policy transparency in the countries. Throughout the text, all the results are compared with the results presented in the paper by Dincer & Eichengreen (2009). The data show that the overall time trend in the level of monetary transparency is increasing. It can be concluded that inflation targeters are generally more transparent than countries with other frameworks. The same applies to advanced countries and emerging and developing countries. The de facto exchange rate regime and all political variables used significantly determine the variation in the monetary policy transparency comparing individual countries. GDP per capita and financial depth significantly influence the time variation in the Monetary Policy Transparency Index.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Katuščáková 724 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Katuščáková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Katuščáková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Katuščáková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Luňáčková 535 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.62 MB