velikost textu

Longitudinální studie osvojování slabičné struktury v mateřštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Longitudinální studie osvojování slabičné struktury v mateřštině
Název v angličtině:
Longitudinal study of syllable structure acquisition in the mother tongue
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Koppová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Černá
Id práce:
123351
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Fonetika (CJS FOT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osvojování mateřského jazyka|žvatlání|slabika|slabičná struktura
Klíčová slova v angličtině:
first language acquisition|babbling|syllable|syllable structure
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná práce podává přehled rovin, z nichž lze na osvojování řeči nahlížet, a stručně představuje hlavní větve teorií v těchto rovinách. Dále uvádí do problematiky periodizace ontogeneze řeči podle našich i světových autorů. Představuje pojetí slabiky jako jednotky zvukového plánu jazyka, pozornost je věnována souvisejícímu odvětví fonotaktiky. Shrnuje práce, které byly v oblasti fonotaktiky dětské řeči již realizovány. Cílem experimentální části je longitudi- nální kazuistika dítěte osvojujícího si češtinu jako mateřský jazyk. Pro tyto účely byl vytvořen korpus promluv dítěte v jeho přirozeném prostředí ve věku od 7 do 27 měsíců. Promluvy jsme podrobili analýze z hlediska výskytu různých typů slabik — především zavřené slabiky a slabiky obsahující konsonantické shluky. Přítomné konsonantické shluky a jejich redukce byly taktéž podrobeny analýze. Podle studií zabývajících se fonotaktikou, představených v teoretické části, jsme provedli podobné analýzy na našich datech, abychom potvrdili či nepotvrdili jejich platnost pro češtinu. Jednalo se o především o teorii rámců (kombinatoriku před- ních/středních/zadních vokálů a koronál/labiál/dorzál) a tzv. „fronting“ , tedy poziční tendenci, v níž přednější konsonant předchází zadnějšímu. Zatímco první jmenovaná tendence se v našich datech potvrdila, přítomnost druhé tendence je v češtině diskutabilní. Práce nastiňuje řadu dalších výzkumných úkolů, které by mohly být na korpusu provedeny.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis presents an overview of the layers on which speech develo- pment can be studied and a brief account of the main theoretical branches within these layers. It accounts for the periodization of a child’s speech development according to Czech and foreign authors. In the thesis, a syllable is introduced as a phonological unit. Attention is also paid to the related layer of phonotactics; important works concerning the phonotactics of child’s speech are mentioned. The target of the experimental part is a longitudinal case study of a child acqui- ring Czech as her mother tongue. For the purpose of the study, a corpus of the child’s utterances in her natural environment between the ages of 7 to 27 months was built. The utterances have been analyzed with respect to the frequency of occurrence of different syllable types, with closed syllables and syllables with con- sonant clusters in the center of interest. The found consonant clusters and their reductions have been further analyzed with respect to the findings of the phono- tactic studies mentioned in the theoretical part, in order to confirm or dismiss their relevance for Czech. Most importantly, two theories have been checked, the frames theory commenting on the combinatory potential of the front/middle/back vowels and coronal/labial/dorsal consonants, and the “fronting”, i. e., the positi- onal tendency of consonants articulated more in the front to precede consonants articulated more in the back. Whereas the frames theory was confirmed by our data, the fronting tendency did not come out clearly for Czech. The thesis sketches also other theoretical questions that can be studied using the corpus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Koppová 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Koppová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Koppová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Černá 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB