text size

The effects of urbanization and atmospheric chemistry in climate modelling

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
The effects of urbanization and atmospheric chemistry in climate modelling
Title (in czech):
Efekty urbanizace a atmosférické chemie v modelování klimatu
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jan Karlický
Supervisor:
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Opponents:
Hajnalka Breuer
Gert-Jan Steeneveld
Thesis Id:
123350
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Study programm:
Physics (P1701)
Study branch:
Meteorology and Climatology (4F8)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/04/2019
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
regionální klimatické modelování, klima města, troposférická chemie
Keywords:
regional climate modelling, urban climate, tropospehric chemistry
Abstract (in czech):
Název práce: Efekty urbanizace a atmosférické chemie v modelování klimatu Autor: Jan Karlický Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním klimatu na regionálním měřítku s důrazem na vliv městských oblastí na místní klima či souhrnně klima města. Výz- nam vlivu městských povrchů na místní klima a životní podmínky je podrobně probrán v teoretických částech práce, následující modelová studie popisuje další specifika spojená s klimatem města. Její výsledky ukazují, že všechny užité mod- ely a parametrizace města jsou schopny zachytit letní večerní a noční městský tepelný ostrov o intenzitě 2–3 oC. Vliv měst na další meteorologické prvky se podstatně liší v závislosti na použité parametrizaci městského prostředí. Měst- ské povrchy mají převážně pozitivní vliv na rozptylové podmínky. Práce se také zabývá modelováním atmosférické chemie na regionální úrovni, výsledné mode- lové koncentrace ozonu se dobře shodují s měřeními, avšak modelové koncentrace dalších hodnocených plynů jsou výrazně podceněny. Klíčová slova: regionální klimatické modelování, klima města, troposférická chemie 1
Abstract:
Title: The effects of urbanization and atmospheric chemistry in climate modelling Author: Jan Karlický Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Department of Atmospheric Physics Abstract: This work is dealing with the modelling of the climate on the regional scale with an emphasis on the impact of urban areas on the local climate or simply urban climate. The importance of the impact of urban surfaces on the local climate and living conditions is discussed in detail in theoretical sections, followed by the model study showing all consequences of the urban climate. The results showed that all models and urban parameterization used are able to reproduce the summer evening and nocturnal urban heat island with the magnitude of 2– 3 oC. The impact of cities on other meteorological variables depends more on the urban parameterization used. The urban induced changes have mostly a positive effect on the weather conditions with regards to the pollutant dispersion. Further, the thesis also deals with the modelling of atmospheric chemistry on the regional scale. Modelled ozone concentrations match the observation quit well, while the simulated concentrations of other gases are highly underestimated. Keywords: regional climate modelling, urban climate, tropospheric chemistry 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Karlický 5.98 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Karlický 45 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Karlický 44 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. 234 kB
Download Opponent's review Hajnalka Breuer 283 kB
Download Opponent's review Gert-Jan Steeneveld 43 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 39 kB