velikost textu

Rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech v České republice a Slovenské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech v České republice a Slovenské republice
Název v angličtině:
Arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Poláková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
123317
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodčí řízení, spotřebitel, spotřebitelské spory
Klíčová slova v angličtině:
arbitration proceeding, consumer, consumer disputes
Abstrakt:
Rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech v České republice a Slovenské republice Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o rozhodčím řízení ve spotřebitelských sporech na území České republiky a na území Slovenské republiky. Cílem této práce je podat ucelený pohled na zvláštní povahu rozhodčího řízení se zaměřením na ochranu práv spotřebitele, zanalyzovat a zhodnotit právní úpravu této oblasti v České republice (před vyloučením rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech v České republice) a ve Slovenské republice. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. Po úvodu následuje první kapitola, v rámci níž dochází k vymezení pojmu a právní povahy rozhodčího řízení, podrobně se popisují jeho základní zásady, výhody a nevýhody, druhy rozhodčího řízení. Dále je pojednáno o definici spotřebitele a podnikatele v obou zemích, samotném pojmu spotřebitelských vztahů, o principech a důvodech vedoucích k ochraně spotřebitele v rozhodčím řízení a o rozhodčím řízení z hlediska Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropské unie, ústavněprávních aspektů rozhodčího řízení v České republice a úpravě ochrany spotřebitele v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Následuje kapitola objasňující vývoj rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech na území České republiky a Slovenské republiky. Další kapitola upravuje ochranu spotřebitele na území České republiky po euronovele zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Následuje kapitola, která zevrubně popisuje platnou právní úpravu rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech na území Slovenské republiky. Na předchozí kapitoly navazuje kapitola srovnávající právní úpravu rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech v České republice (před vyloučením rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech v České republice) a ve Slovenské republice. Závěru patří shrnutí poznatků zjištěných v rámci této práce a zhodnocení, zda došlo k dosažení vytyčeného cíle.
Abstract v angličtině:
Arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic and in the Slovak Republic Abstract This rigorous thesis deals with the arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic and in the Slovak Republic. The aim of this work is to give a comprehensive view of the special nature of arbitration proceeding with a focus on the protection of consumer rights, analyze and evaluate the legislation of this area in the Czech Republic (before excluding the arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic) and the Slovak Republic. The thesis consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The introduction is followed by the first chapter, which defines the concept and legal nature of arbitration proceeding, describes in detail its basic principles, advantages, disadvantages and types of arbitration proceeding. Furthermore, this thesis deals with the definition of consumer and entrepreneur in both countries, the concept of consumer relations, the principles and reasons leading to consumer protection in arbitration proceeding and arbitration in terms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Union, constitutional aspects of arbitration in The Czech Republic and the Consumer Protection Act in Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended. The following chapter explains the development of arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic and the Slovak Republic. The next chapter deals with consumer protection in the Czech Republic after the Euro amendment to Act No. 216/1994 Coll., On Arbitration proceeding and the Enforcement of Arbitral Awards, as amended. The following chapter describes in detail the applicable law of arbitration proceeding in consumer disputes in the Slovak Republic. The previous chapters are followed by a chapter comparing the law of arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic (before the exclusion of arbitration proceeding in consumer disputes in the Czech Republic) and in the Slovak Republic. The conclusion is a summary of the findings found in this work and an assessment of whether the target has been achieved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Poláková 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Poláková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Poláková 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Poláková 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 258 kB