velikost textu

Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva
Název v angličtině:
International law and protection of cultural heritage of humankind
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Darja Pivcová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
123316
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právní ochrana, kulturní dědictví lidstva
Klíčová slova v angličtině:
international legal protection, cultural heritage of humankind
Abstrakt:
ABSTRAKT: Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva Rigorózní práce se zabývá mezinárodní právní úpravou kulturního dědictví lidstva. Cílem této práce je nalézt odpověď na otázku, zda existuje účinná právní úprava, která umožnuje ochránit kulturní památky, předměty a monumenty proti zničení a proti zkáze a zachování budoucím generacím na mezinárodní úrovni. Závěrem bude shrnuto, že mnohé úmluvy s různým rozsahem ochrany poskytují nedostatečné právní nástroje a obsahují proto neefektivní donucovací mechanismy. Na druhou stranu u těch úmluv, jejichž požadavky jsou přísnější, často chybí vůle států k jejich přistoupení. Věčným problémem je také financování. Práce obsahuje sedm kapitol. Základní kapitola se nazývá Mezinárodní úmluvy na ochranu kulturního dědictví lidstva a je rozdělena na třináct podkapitol, každá z nich analyzuje konkrétní úmluvu na ochranu kulturního dědictví. Třetí kapitola popisuje nejvlivnější subjekty mezinárodního práva, které se pohybují v oblasti ochrany kulturního dědictví, jsou jimi např. UNESCO, ICOMOS atd. Čtvrtá kapitola představuje hlavní právní principy, které jsou běžně užívány v úmluvách na ochranu kulturního dědictví. Pátá kapitola se věnuje otázce mezinárodní právní odpovědnosti a je analyzována z několika úhlů pohledu. V šesté kapitole najdeme informace o řešení sporů souvisejících s ochranou kulturního dědictví. Poslední kapitola obsahuje závěr, který vede k výsledkům zmíněným výše. Klíčová slova: mezinárodní právní ochrana, kulturní dědictví lidstva
Abstract v angličtině:
SUMMARY: International law and protection of cultural heritage of humankind The thesis deals with international legal regulation of the cultural heritage of humankind. The aim of this thesis is to find the answer to the question whether there is any effective legal regulation capable of protection of cultural sites, objects and monuments against the destruction and devastation and of their conservation for future generations at the international level. It will be concluded that many conventions with different scopes of protection provide insufficient legal tools and therefore contain an ineffective enforcement mechanism. On the other hand the inconvenience also stems from the unwillingness of states to join those conventions that are stronger in their requirements. Eternal trouble seems to be financing as well. The thesis consists of seven chapters. Fundamental chapter is titled International legal sources of cultural heritage protection and is divided into thirteen sections, each section analyses particular cultural heritage convention. The third chapter describes most influential subjects of international law that operate in the field of cultural heritage protection such as UNESCO, ICOMOS etc. The fourth chapter introduces main legal principles that are commonly used in cultural heritage treaties. The fifth chapter is devoted to the question of international legal responsibility and is analyzed from several points of view. In the sixth chapter the reader finds some information about the dispute settlement with respect to cultural heritage. The last chapter contains conclusion which leads to the results mentioned above. Keywords: international legal protection, cultural heritage of humankind
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Darja Pivcová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Darja Pivcová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Darja Pivcová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB