velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou na životě a zdraví a její náhrada

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou na životě a zdraví a její náhrada
Název v angličtině:
Liability for Personal Injuries and Personal Injury Compensation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Rostislav Tomis
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
123308
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada škody nemajetková újma náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
Klíčová slova v angličtině:
damage (injury) compensation non-pecuniary damage compensation for pain and aggravation of social position
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavní cílem práce je představení základních principů obecné občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti za osobní (majetkovou a nemajetkovou) újmu. První část práce má za cíl představit čtenáři základní principy odpovědnosti na principu odpovědnostního vztahu založeného na protiprávním úkonu. Kromě české legislativy (občanského zákoníku), se práce zaobírá též klíčovými prvky občanskoprávní odpovědnosti ve francouzském a belgickém právním řádu (definice zavinění, škody a protiprávnosti). Následující část práce se věnuje zákonným nárokům poškozených osob, které utrpěly škodu na zdraví, tj. nároků stanovených v ustanovení § 444 – 449 občanského zákoníku. Zejména se autor věnuje vyhlášce č. 440/2001 Sb., která stanoví částky peněžního odškodnění za způsobenou újmu na zdraví.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis tries to summarize the main and substantial principles of the general civil responsibility as well as principles of personal (material and immaterial) harm. In the first part of the thesis, a reader can find the basic principles of the responsibility (the relationship based by an unlawful behavior of the party at fault). Besides the Czech legislation (the Czech Civil Code), the thesis summarize also some important points from the French and Belgian law (definition of fault, harm/injury, illegality). The following part of the thesis concerns various claims of a person who has been injured on health, i. e. claims of the injured person stipulated by Sections 444 – 449 of the Civil Code. Particularly, the author analyses and explores the Regulation No. 440/2001 Coll. which stipulated amounts of pecuniary damages in case of the personal injury.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Rostislav Tomis 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Rostislav Tomis 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Rostislav Tomis 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB