velikost textu

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti
Název v angličtině:
The Crime of Money Laundering
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Vladimír Pelc
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jan Sváček
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
Id práce:
123231
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praní peněz, výnosy z trestné činnosti, hlavní trestný čin, ne bis in idem, nemo tenetur se ipsum accusare
Klíčová slova v angličtině:
money laundering, proceeds of crime, principle criminal offence, ne bis in idem, nemo tenetur se ipsum accusare
Abstrakt:
Anotace Disertační práce se podrobně zaobírá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti (trestný čin praní peněz), jak je upraven v současném českém trestním kodexu. Jádrem práce je analýza nejdůležitějších prvků trestného činu praní peněz, kterými jsou právní objekty, objektivní stránka, subjektivní stránka a subjekt trestného činu. V rámci této analýzy jsou rozebrány všechny důležité a doktrinálně sporné otázky týkající se tohoto trestného činu, například složitý problém právních objektů trestného činu praní peněz nebo otázka odpovědnosti za tzv. samopraní. Detailní rozbor znaků trestného činu praní peněz přitom vychází z pojednání o nejdůležitějších fenomenologických aspektech praní peněz (zejména o důvodech praní peněz, původu praní peněz a charakteru procesu praní peněz včetně způsobů realizace praní peněz) a z pojednání o historickém vývoji skutkové podstaty trestného činu praní peněz v tuzemském právu. Kromě rozboru problematiky viny obsahuje práce i poměrně podrobné pojednání o problematice trestání praní peněz. Speciální kapitola je pak věnována trestní odpovědnosti právnických osob, kde jsou kromě některých obecných otázek (např. povaha trestní odpovědnosti právnických osob) rozebrány i znaky trestného činu praní peněz u právnických osob. V práci jsou vzhledem k nedokonalé české právní úpravě obsaženy i četné návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis thoroughly examines the crime of legalization of proceeds of criminal activities (the crime of money laundering) as it is stipulated in the contemporary Czech Criminal Code. The crux of the thesis is an analysis of the most significant elements of the crime of money laundering that are legal objects (general values protected by criminal law), actus reus (physical elements of a crime), mens rea (mental elements of a crime) and offender (person who commits a crime). Within the framework of that analysis, all of the important and disputed questions relating to this crime are examined, e.g. a complex problem of legal objects of the crime of money laundering or a question of liability for so-called self-money laundering. The detailed analysis of the elements of the crime of money laundering is based on a research into the most important phenomenological aspects of money laundering (chiefly the grounds for money laundering, origin of money laundering and nature of the process of money laundering, including the means of realization of money laundering) and a research into the historical development of the elements of the crime of money laundering in the Czech legal order. Apart from an analysis of the matter of guilt, the dissertation thesis also consists of a relatively in-depth research into the issue of punishment for money laundering. One special chapter is dedicated to a criminal liability of legal persons (juridical persons) where, aside from some general questions (e.g. a nature of criminal liability of legal persons), the elements of the crime of money laundering in case of legal persons are examined as well. With regard to the inadequate Czech legal regulation, the thesis also includes numerous suggestions de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimír Pelc 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimír Pelc 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimír Pelc 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Sváček 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. 2.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB