velikost textu

Notace – zápis českého znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Notace – zápis českého znakového jazyka
Název v angličtině:
Notation of Czech Sign Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Id práce:
123164
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
notace znakového jazyka, zápis znaků, Stokoeho notační systém, Hamburský notační systém, SignWriting
Klíčová slova v angličtině:
sign language notation, notation of signs, Stokoe’s notation system, Hamburg notation system, SignWriting
Abstrakt:
ABSTRAKT: V této disertační práci se zabývám možnostmi zaznamenání znaků znakového jazyka, především pak možnostmi zápisu – notace českého znakového jazyka. V úvodní kapitole popisuji první pokusy o zachycení znaků na papír v 18. a 19. století v Evropě; jedná se o první slovní popisy znaků, notaci znaků a zachycení znaků kresleným obrázkem. Dále se podrobně věnuji popisu prvního notačního systému založeného na lingvistických principech – Stokoeho notačního systému, který vznikl v roce 1960 pro americký znakový jazyk. Tento notační systém se stal základem mnoha dalších notačních systémů, jež jsou v práci stručně popsány. Velká část práce je pak zaměřena na možné způsoby záznamu znaků českého znakového jazyka. Nejprve popisuji „nenotační“ způsoby zaznamenávání znaků, které byly u nás doposud využity – slovní popis znaku, kreslený obrázek znaku, fotografie znaku, videonahrávka znaku a počítačová simulace znaku, dále se pak zaměřuji na jednotlivé standardizované notační systémy, které je možno pro český znakový jazyk využít – Notační systém pro český znakový jazyk a jeho modifikace, Edinburský nemanuální notační systém, Hamburský notační systém, SignWriting a transkripční systém Berkeley. V poslední kapitole vyhodnocuji výsledky svého průzkumného dotazníkového šetření zaměřeného na konkrétní způsoby zápisu znaků používané v současné době uživateli českého znakového jazyka.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis deals with possibilities of recording sign language vocabulary, especially the possible ways of notation of Czech sign language signs. The introductory chapter describes the first attempts to put the data down on paper in the 18th and 19th century in Europe. These ones were the first verbal descriptions of signs, sign notations and signs drawn in figures. Furthermore, the chapter gives a detailed description of the first notation system based on linguistic principles – William Stokoe’s notation system, which was established in 1960 for American sign language and has become a basis and inspiration for many other notation systems which are also briefly described. A great deal of the paper is focused on possible ways to record Czech sign language lexicon. First, the thesis describes the "non- notational" ways of recording signs that were previously used in papers dealing with Czech sign language – description, figures, photographs, videos and computer simulations. After these, we focus on the particular standardized notational systems that can be used for our purposes - Czech notation system for sign language and its modifications, the Edinburgh non- manual notation system, Hamburg notation system, SignWriting and Berkeley transcription system. The last chapter provides an evaluation of the results obtained from an exploratory survey that focused on specific ways of recording signs used currently by Czech sign language users.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 33.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Langer, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB